Slovenská komora stavebných inžinierov

Slávnostné odovzdávanie Inžinierskej ceny 2020

V stredu 23. júna  2021 sa Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave stala hostiteľom najlepších diplomových prác fakúlt technických univerzít na Slovensku.

Do 10. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2020 sa o najlepšiu diplomovú prácu  inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Partnerom súťaže je každoročne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Odborná porota vybrala 5 najlepších diplomových prác, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

 „Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotila prácu poroty jej predsedníčka Ing.  Edita Cmarková.

 „Vychovávame si kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny. „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre prax svojej profesie.  V budúcnosti by sme ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ doplnil Vladimír Benko.

 Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov technických univerzít“, hovorí  Ing. Zsolt Lukáč, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž zabezpečuje po organizačnej stránke.

 Inžiniersku cenu 2020 za najlepšiu diplomovú prácu získal absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  Ing. Jakub Hanzl s prácou  Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž.  Vo svojej práci sa zaoberal celou škálou tvorby riešenia zadaného územia, inšpiráciou mu boli ukážky svetových architektov, história územia a filozofia riešenia. Venoval sa dopravnému napojeniu lokality, návrhu možnosti predĺženia dopravných línií a demografickým aspektom. Porota ohodnotila prácu ako výborne zvládnutý urbanistický projekt. Ocenila riešenie verejného priestoru,  dispozičné a architektonické riešenia. Vysoko hodnotila celkový prístup, komplexnosť a naplnenie náročného zadania.

Čestné uznanie bez udania poradia dostali Ing. Silvia Solárová (Stavebná fakulta,  Žilinská univerzita) za prácu s názvom Hodnotenie vyťaženého materiálu z tunela Diel a tunela Milochov pre budovanie násypov na modernizovanej trati Púchov – Žilina, Ing. et Ing.Pavol Regec (Fakulta elektrotechniky a informatiky,  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) Monitorovanie prevádzky verejného osvetlenia a Ing. Tatiana Santová (Stavebná fakulta,  Slovenská technická univerzita v Bratislave) za prácu Etnografické múzeum Oravy- Námestovo. Aj tento rok  porota udelila Cenu poroty, ktorú získal Ing. Kristián Hutkai  (Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice) za prácu Obnova kaštieľa Keglevichovcov v Turni nad Bodvou.

Autori ocenených diplomových prác získali za hlavnú cenu 800€  a za čestné uznanie  po 400 eur.

Videozáznam zo slávnostného odvzdávania