Slovenská komora stavebných inžinierov

Inžinieri, ktorí zmenili formu výkonu povolania vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) naďalej pokračuje v hľadaní možností riešenia problematickej situácie niektorých skupín autorizovaných inžinierov vo vzťahu k sociálnej poisťovni (ďalej „SP“).

Po právnom stanovisku, ktoré si komora nechala v auguste vypracovať na objasnenie neprehľadnej situácie, a ktoré bolo rozposlané elektronicky všetkým členom komory - autorizovaným inžinierom, fyzickým a právnickým osobám a zároveň je zverejnené aj na našich webových stránkach, sa na základe iniciatívy predsedu SKSI v októbri 2016 uskutočnilo stretnutie prof. Vladimíra BENKA a Ing. Jána JAKUBOVA, člena Predstavenstva s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne - Ing. Ľubomírom VÁŽNYM.

Komora víta ústretovosť Sociálnej poisťovne voči autorizovaným inžinierom, ktorí na základe autorizačného oprávnenia vykonávali povolanie ako SZČO a zmenili spôsob formy výkonu povolania, t. zn. začali vykonávať v určitom termíne povolanie výlučne v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podľa § 3 ods. 7 písm. b) zákona 138/1992 Zb.), za súčasnej podmienky splnenia podmienky právneho vzťahu zakladajúceho právo na príjem zo závislej činnosti. V takýchto prípadoch Sociálna poisťovňa na preukázanie ukončenia výkonu ako SZČO a zmeny formy výkonu povolania zo SZČO na zamestnanca k danému termínu bude akceptovať aj „čestné prehlásenie“ autorizovaného inžiniera. Po potvrdení tejto skutočnosti formou registračného listu-odhlášky alebo čestným prehlásením dotknutej skupine autorizovaných inžinierov nevznikne odvodová povinnosť ako pre SZČO, čím sa zrovná ich postavenie s obdobnými formami podnikania SZČO, kde je umožnené prerušenie, alebo pozastavenie činnosti a zároveň môžu ďalej vykonávať svoju činnosť v pracovno-právnej rovine ako zamestnanci právnických osôb.

Na stretnutí SKSI potvrdila snahu naďalej vyvíjať úsilie na prípravu návrhu legislatívnej zmeny zákona, ktorá by riešila súčasnú nezávideniahodnú situáciu niektorých autorizovaných inžinierov. Zároveň bude pokračovať v presadzovaní novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s možnosťou pozastavenia výkonu činnosti autorizovaných inžinierov, o čo sa SKSI usiluje už od zrušenia projektovania podľa živnostenského zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálny zákon 138/1992 nepozná „prerušenie – pozastavenie“ výkonu činnosti, nie je možné využiť túto možnosť ako je to pri živnosti. Komora navrhla a presadzovala zavedenie inštitútu „pozastavenia oprávnenia poskytovať služby“ už v minulosti, čoho výsledkom bolo vytvorenie samostatného ustanovenia v novele návrhu zákona 138 zo dňa 7. 7. 2014, ktorou sa mal meniť a doplniť zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Táto novela bola stiahnutá predkladateľom z legislatívneho procesu (v rámci prebiehajúceho MPK).

Inicializačná dávka, ktorú v rámci oznamovacej povinnosti musela komora poskytnúť v júni 2015 SP, obsahovala len vybrané údaje o autorizovaných inžinieroch zapísaných k 1. 1. 2015 v Zozname. Tieto údaje však v čase poskytnutia nemuseli zodpovedať skutočnosti, preto SKSI odporučila SP, aby pristupovala individuálne k inžinierom a prípadný nesúlad prekonzultovala s Úradom SKSI alebo priamo s dotknutou osobou. Ako sme uviedli aj v sprievodnom liste adresovanom SP, komora neoznamuje poisťovni formu výkonu povolania inžinierov, keďže nemá povinnosť ju evidovať, čo zo strany poisťovne vyvolalo v niektorých prípadoch nejasnosti pri predpise povinného poistenia u autorizovaných inžinierov v období pred 1. januárom 2015, a následným vyrubením dlžnej sumy poistného a penále za toto obdobie.