Slovenská komora stavebných inžinierov

Chcete hosťovať v Českej republike a máte sťažené podmienky pri uznávaní kvalifikácie?

Vážení členovia komory,

 obraciame sa na Vás v súvislosti s problematikou uznávania odbornej kvalifikácie v Českej republike. V poslednom období všetci naši členovia – žiadajúci „hosťovanie“ na jeden projekt v Českej republike - zaznamenali zo strany Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ďalej len „ČKAIT“) aplikovanie podmienky preskúšania.

Napriek tomu, že právna úprava v Českej republike sa zdá byť v súlade s komunitárnym právom, samotný postup ČKAIT, spočívajúci vo vyžadovaní absolvovania rozdielovej skúšky od našich oprávnených osôb žiadajúcich „hosťovanie na jednom projekte“, sa javí byť neštandardný.

Podľa právneho posúdenia renomovanej advokátskej kancelárie Vojčík & Partners je taký postup dokonca v rozpore s právom EÚ, ktoré síce na jednej strane umožňuje stanoviť prísnejšie podmienky v prípade regulovaných povolaní, pričom však aplikácia prípadných opatrení, resp. obmedzení musí spĺňať požiadavky nediskriminácie, nevyhnutnosti a proporcionality.

Prípadné skúšky odbornej spôsobilosti (tzv. rozdielové skúšky) majú byť v praxi uplatňované len v prípadoch, ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou žiadateľa (poskytovateľa služieb regulovaného povolania) a odbornou prípravou hostiteľského štátu, ktorý môže byť škodlivý pre verejné zdravie alebo bezpečnosť, a keď tento rozdiel nemôže vynahradiť odborná prax alebo vedomosti, zručnosti a spôsobilosti žiadateľa získané v rámci celoživotného vzdelávania.  Podľa nášho názoru a právneho výkladu advokátskej kancelárie Vojčík & Partners vychádzajúc z informácií a podnetov členov SKSI, ktorí napriek adekvátnej odbornej spôsobilosti, ktorú získali na Slovensku, i napriek dlhoročnej odbornej praxi, museli absolvovať preskúšanie v Českej republike, je tento postup ČKAIT pri uznávaní „hosťovania“ neadekvátny a diskriminačný.

Ak sa v rámci svojej činnosti, v prípade hosťovania, stretnete s podmienkou preskúšania zo strany ČKAIT, neváhajte sa na nás obrátiť. SKSI Vám ponúka plnú podporu pri zabezpečení právnej pomoci na preskúmanie Vášho prípadu, čím spoločne napomôžeme dosiahnutiu súladu postupov ČKAIT pri uznávaní odbornej spôsobilosti našich členov.

SKSI je pripravená i naďalej rokovať so zástupcami ČKAIT o kompromisnom riešení s cieľom dohody na rovnakom postupe pri uznávaní odbornej kvalifikácie členov SKSI v Českej republike a členov ČKAIT na Slovensku.

 

 S pozdravom 

Predstavenstvo SKSI