Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI

Vážení členovia,

LEGISLATÍVA

dovoľujeme si Vás informovať, že od 09.08.2021, začal proces medzirezortného pripomienkového konania k materiálu: Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení.

Dátum konca MPK je stanovený na 27.08.2021.

Kompletná dokumentácia sa nachádza na portáli Slov-Lex:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/409

 

MESAČNÉ AKTUALIZÁCIE NORIEM

Pre zvýšenie prehľadnosti o zmenách a opravách STN pravidelne informujeme členov komory na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“. Pre zvýšený záujem Vám túto aktualizáciu budeme posielať aj touto formou.

Mesačná aktualizácia noriem

Kalendár podujatí:

https://www.sksi.sk/odborne-podujatia/kalendar-podujati-sksi-na-rok-2021

S pozdravom,

SKSI