Slovenská komora stavebných inžinierov

VEĽKÉ POROVNANIE SYSTÉMOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA – plynové podlahové kúrenie vs. elektrické podlahové kúrenie

|07.09.2021|

Pred samotnou výstavbou rodinného domu je nutné dôkladne zvážiť, ktorý vykurovací systém bude najvhodnejší a to ako z pohľadu tepelnej pohody v dome, samotného komfortu bývania, ale aj celkových finančných nákladov na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému. Ďalšie hľadisko je legislatíva – tou je významne ovplyvnený aj samotný systém.

Pri inštaláciách vykurovacích systémov v novostavbách (nízkoenergetické domy) a ak je to možné, tak aj v prípade rekonštrukcií rodinných domov, sa spravidla inštalujú veľkoplošné nízkoteplotné podlahové vykurovacie systémy.

Podlahové kúrenie zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti. Je ho možné navrhnúť tak, že niektoré časti plochy podlahového kúrenia môžu byť teplejšie ako iné (napr. podlaha pod oknom, v kúpeľni pri vani, alebo v sprchovacom kúte a podobne). Teplá podlaha odovzdáva teplo do okolia sálaním. Od neho sa ohrievajú okolité steny, nábytok a až následne okolitý vzduch. Takto dochádza až k 30% úsporám tepelnej energie v porovnaní s klasickým radiátorovým kúrením.

Podlahové kúrenie môže byť, podľa zdroja tepla, buď

  • teplovodné akumulačné, alebo
  • elektrické priamovýhrevné podlahové kúrenie.

Teplovodné podlahové kúrenie (akumulačné kúrenie) sa používa tam, kde sa teplá voda, ktorá prúdi v rúrkach uložených v podlahe, ohrieva napr. v plynovom kondenzačnom kotle, elektrickom kotle alebo tepelnom čerpadle.

Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné) využíva teplo z odporových káblov uložených v podlahe. Tento systém nepotrebuje zdroj tepla (kotol), no potrebuje zdroj tepla na prípravu teplej vody, čo v prípade teplovodného kúrenia túto funkciu plní zdroj tepla na vykurovanie.

POROVNANIE SYSTÉMOV PODLAHOVÉHO KÚRENIA

Ktorý z týchto systémov je vhodnejší je možné posúdiť analýzou investičných a prevádzkových nákladov (koľko majiteľ zaplatí za inštaláciu a prevádzku systému).

Ako príklad analýzy bol zvolený projekt rodinného domu o ploche 190 m2, podlahová plocha na kúrenie 142 m2, teplá voda pre tri osoby (50l na deň a osobu). Potreba tepla na vykurovanie je 13 000 kWh/rok, potreba tepla na prípravu teplej vody je cca 3 200 kWh/rok. Spotreba ostatnej elektrickej energie je 3 000 kWh/rok (táto hodnota je dôležitá pri výpočte ceny elektrickej energie, ktorá sa určuje z celkovej spotreby rodinného domu).

TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE

Investičné náklady na uloženie rúrok do podlahy závisia od systému (kladené za sucha, mokra, systémové dosky, vodiace lišty, skladba podlahy a podobne). Merná cena podlahového kúrenia komplet, vrátane rúrok, izolačnej fólie, svoriek, rozdeľovačov tepla, ventilov, prepojovacieho materiálu, práce, sa pohybuje približne na úrovni 40 €/m2. K týmto nákladom je potrebné pripočítať zdroj tepla, komín (ak je potrebný), plynovú prípojku (ak je potrebná) a podobne.

Podrobný rozpis investičných nákladov je uvedený v tabuľke č. 1.

Celkové náklady na inštaláciu teplovodného podlahového kúrenia potom sú: 5 600 €

Prevádzkové náklady vykurovacieho systému závisia najmä od typu zdroja tepla.

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

Cena zemného plynu sa skladá z dvoch zložiek a to z fixnej zložky ceny plynu, ktorá závisí od príslušnej tarify, a variabilnej zložky plynu za skutočné množstvo odobraného plynu.

V analyzovanom projekte je potreba tepla 16 200 kWh/rok. Pri 92% účinnosti (pri príprave teplej vody nedochádza ku kondenzácii, preto je účinnosť nižšia) prípravy tepla toto množstvo tepla zodpovedá 17 609 kWh/rok ZP, resp. 1 647 m3/ rok. Toto množstvo zemného plynu zodpovedá tarife D2 (cenník SPP, a.s.).

Náklady na zemný plyn (na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vodu) sú:

12 * fix + V * var = 12 * 6,91 + 17 609 * 0,0400 = 787,28 €/rok
Kde: fix – fixná mesačná sadzba [€]; var – sadzba za odobraný plyn [€/kWh]; V – množstvo odobraného zemného plynu [kWh]

ELEKTRICKÝ KOTOL (AKUMULAČNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE)

Cena elektrickej energie sa skladá takisto z dvoch zložiek. Fixnej a variabilnej. Pri elektrickej energii sa tarifa neurčuje od množstva odobranej elektrickej energie, ale od účelu použitia elektrickej energie a ampérickej hodnoty hlavného ističa. Teplovodné akumulačné elektrické vykurovanie patrí do sadzby DD4 (cenník ZSE Energia).

V analyzovanom projekte je potreba tepla 16 200 kWh/rok. Pri 99% účinnosti prípravy tepla toto množstvo tepla zodpovedá 16 364 kWh/rok. K tejto hodnote je potrebné pripočítať aj ostatnú spotrebu elektrickej energie. Dôvod – aby bolo možné určiť skutočnú cenu elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie potom je 19 364 kWh. Istič 3x32A. Sadzba DD4 sa delí na cenu za spotrebu elektriny v nízkom a vysokom tarife. V projekte sa uvažuje s pomerom 10% elektrickej energie vo vysokom tarife a 90% v nízkom tarife.

Náklady na elektrickú energiu sú:

Cena vo vysokom tarife: 10% CSe*VT=0,1*19 364 *0,13220 = 255,99 € Cena v nízkom tarife: 90% CSe*NT=0,90*19 364 *0,09740 = 1 697,42 € Fixná zložka ceny: 12*Fix = 12*18,180 = 218,16 €

Celková cena elektrickej energie: 255,99 + 1 697,41 + 218,16 = 2 171,56 € (vykurovanie, teplá voda, ostatná spotreba elektrickej energie)

Jednotková cena elektrickej energie: JC = 2 171,56 / 19 364 = 0,1121 €/kWh
Kde: CSe – celková spotreba elektrickej energie [kWh], VT – cena za spotrebu vo vysokom tarife [€/kWh], NT – cena za spotrebu v nízkom tarife [€/kWh], Fix – mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A

Náklady na elektrickú energiu (na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú: 0,1121 * 16 364 = 1 835,16 €/rok

Čiastkový záver:

Náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody potom sú: Vykurovanie zemným plynom: 787,28 €/rok Vykurovanie elektrickou energiou: 1 835,16 €/rok

Rozdiel v nákladoch: 1 047,88 €/rok v prospech vykurovania zemným plynom.

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE (PRIAMOVÝHREVNÉ)

Investičné náklady na uloženie odporových káblov do podlahy závisia od systému (fólia, rohož a podobne). Merná cena elektrického podlahového kúrenia, kompletná dodávka je približne 35€/m2. Celkové náklady na inštaláciu priamovýhrevného podlahového kúrenia potom sú: 4 970 €

Na prípravu teplej vody je potrebná inštalácia elektrického bojlera (s obsahom vody 150 – 200l). Voda v bojleri sa bude pripravovať výhradne v nízkom tarife (šetrenie nákladov).

Prevádzkové náklady vykurovacieho priamovýhrevného systému.
Elektrické podlahové kúrenie (priamovýhrevné) vykurovanie patrí do sadzby DD5 (cenník ZSE Energia).

Náklady na elektrickú energiu sú:
Cena vo vysokom tarife: 10% CSe*VT=0,1*19 364 *0,13052 = 252,73 €
Cena v nízkom tarife: 90% CSe*NT=0,90*19 364 *0,10316 = 1 797,80 €
Fixná zložka ceny: 12*Fix = 12*18,1800 = 218,16 €

Celková cena elektrickej energie: 252,73 + 1 797,80 + 218,16 = 2 268,69 €
(vykurovanie, teplá voda, ostatná spotreba elektrickej energie)

Jednotková cena elektrickej energie: JC = 2 268,69 / 19 364 = 0,1172 €/kWh
Kde: CSe – celková spotreba elektrickej energie [kWh], VT – cena za spotrebu vo vysokom tarife [€/kWh], NT – cena za spotrebu v nízkom tarife [€/kWh], Fix – mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A

Náklady na elektrickú energiu (podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody) sú: 0,1172 * 16 364 = 1 917,25 €/rok

Čiastkový záver:

Náklady na podlahové vykurovanie a prípravu teplej vody potom sú: Vykurovanie zemným plynom: 787,28 €/rok Vykurovanie elektrickou energiou: 1 917,25 €/rok

Rozdiel v nákladoch: 1 129,96 €/rok v prospech vykurovania zemným plynom

Zoznam investičných a prevádzkových nákladov pre jednotlivé vykurovacie systémy a zdroje tepla

ZÁVER

Ako je z porovnania nákladov vidieť, ročné prevádzkové náklady pri elektrickom vykurovaní sú výrazne vyššie, ako vykurovanie zemným plynom. Zemný plyn 787,28 €/rok, elektrické vykurovanie 1 835 €/rok pri teplovodnom a 1 917 €/rok pri priamovýhrevnom podlahovom vykurovaní. Dôvodom je vysoká cena elektrickej energie, ktorá je približne 2,4 krát vyššia ako cena zemného plynu (!).

Investičné náklady na zriadenie vykurovania zemným plynom sú najvyššie z porovnávaných systémov a sú mierne vyššie ako zriadenie vykurovania elektrickým kotlom. Elektrické priamovyhrevné podlahové kúrenie je z investičného hľadiska najvýhodnejšie. Je približne o 50% lacnejšie ako pri teplovodnom vykurovaní.

Pri vykurovaní zemným plynom dochádza k úspore prevádzkových nákladov o 1 047,88 €/rok v porovnaní s elektrickým teplovodným vykurovaním a 1 129,96 € /rok v porovnaní s elektrickým priamovýhrevným podlahovým vykurovaním.

Návratnosť investície na zmenu zdroja tepla z elektrického na plynový (pri vykurovaní plynom – vrátane plynovej prípojky):

Návratnosť investície na zmenu zdroja tepla z elektrického na plynový

REGULÁCIA

Súčasné inteligentné, učiace sa regulačné systémy vykurovania riadia vykurovanie v rodinnom dome podľa vnútornej teploty, okamžitej vonkajšej teploty a predpovede počasia pre danú oblasť na najbližšie dni. Inteligentná regulácia analyzuje „správanie sa domu“ pri zmenách vonkajšej teploty, berie do úvahy zotrvačnosť vykurovacej sústavy a optimalizuje chod zdroja tepla.

Originál prednášky nájdete v PDF tu: VEĽKÉ POROVNANIE SYSTÉMOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA – plynové podlahové kúrenie  vs. elektrické podlahové kúrenie