Slovenská komora stavebných inžinierov

Zoznamy, registre a evidencie oprávnených osôb

Jednou zo základných úloh SKSI je viesť zoznam autorizovaných stavebných inžinierov a register hosťujúcich osôb. Rovnako SKSI vedie evidenciu vydaných osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho, stavebný dozor a na energetickú certifikáciu budov. Zoznamy autorizovaných stavebných inžinierov (ASI), register hosťujúcich osôb (H) a evidencie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV), stavebného dozoru (SD) a na energetickú certifikáciu budov (EHB) sú k dispozícii na verejnej časti informačného portálu Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Na informačnom portáli môžete zistiť aj informácie týkajúce sa členstva v SKSI.