Slovenská komora stavebných inžinierov

Výberové konanie na vedúceho PC ARCH na Fakulte architektúry STU

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA VEDÚCEHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA - PC ARCH FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Výberové konanie pre obdobie rokov 2020 - 2025

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

VEDÚCI /A   PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA - PC ARCH NA FA STU