Slovenská komora stavebných inžinierov

Tlač noriem

Ponuka na tlač STN prostredníctvom SKSI

V rámci základného členského príspevku na príslušný kalendárny rok SKSI zabezpečuje prístup k technickým normám vo formáte PDF. Aktuálna zmluva medzi SKSI a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o poskytovaní tejto služby zjednocuje elektrotechnické, stavebné a technologické balíky noriem do jedného spojeného balíka. Dnes má každý člen k dispozícii prístup ku všetkým týmto skupinám zahŕňajúcich viac ako 11 000 noriem za jeden poplatok.

Podľa zmluvy ÚNMS SR poskytuje prístup registrovaným členom SKSI (fyzickým osobám) – autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – k súboru vybraných slovenských technických noriem v elektronickom formáte PDF.

Všeobecné zásady prístupu členov SKSI k STN:

    a) bezplatne (v rámci základného členského príspevku) je prístup (pozeranie) k STN vo formáte PDF v plnom rozsahu dohodnutých technických noriem,
    b) spoplatnená je možnosť objednania tlače v základnej skupine v cene 33,- € do konca roka s DPH.

Ponuka rozšírenia prístupu

1. SKSI každoročne dopĺňa do súboru technických noriem, tie ktoré boli požadované mimo dohodnutého rozsahu.

2. ÚNMS umožnil elektronické (fulltextové) vyhľadávanie v normách v jednotlivých skupinách. Elektronické vyhľadávanie nie je možné iba v normách, ktoré boli len skenované (staršie normy).

3. Zmluva umožňuje členom SKSI, ktorý využívajú normy v tlačenej podobe objednať si službu zvýhodnenej tlače za poplatok na obdobie do konca príslušného kalendárneho roka.

4. Tlač noriem treba objednať pripojenou záväznou objednávkou, ktorú nájdete na  tu.

5. Tlačou normy sa rozumie vytlačenie každej normy len jedenkrát. Za vytlačenie normy sa považuje aj vytlačenie len niekoľkých strán alebo jedinej strany z normy. Odporúča sa vždy vytlačiť celú normu jednostranne na prvé tlačenie (nepoužívajte obojstranné tlačenie). Pri druhom príkaze tej istej normy na tlač bude tlač zablokovaná.

6. Tlač bude umožnená v čase do konca príslušného kalendárneho roka.

Sme presvedčení, že ponuka rozšírenia prístupu k technickým normám s možnosťou tlače je pre aktívne produkujúcich autorizovaných inžinierov veľmi výhodná – za ročný poplatok 30,- € možno tlačiť niekoľko tisíc noriem.