Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok - REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám pozvať Vás na odborný seminár v rámci statických štvrtkov:

Téma: REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE  POZVÁNKA
Dátum a čas konania: 24. november 2022 (štvrtok) o 15:00 hod.Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prednášatelia:

Ing. Ladislav Tausinger, hlavný projektant statickej časti
- Ing. Róbert Černaj, projektant statickej časti
- Ing. Tomáš Hašto, projektant statickej časti
- Ing. Miroslav Behuliak, Hornex, a.s., stavbyvedúci (SV)
- Bc. Pavol Kolek, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., SV

Organizačné pokyny:
- seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia, osobná účasť možná pre prvých 10 záujemcov, členov SKSI

- prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 22.11.2022
- účastnícky poplatok:  0 € - členovia pri osobnej účasti, 10 € - ostatní členovia pripojení ONLINE (podmienkou je uhradený členský príspevok na rok 2022) / nečlenovia 150 € - pripojení ONLINE
- preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr do dvoch dní po Vašom prihlásení
- link na ONLINE pripojenie Vám zašleme 1 deň pred konaním seminára

Upozornenie:
- uzávierka prihlášok je 1 deň pred konaním seminára
- registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Štefan Gramblička 
Sekcia Statika stavieb SKSI
* * * * *
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Gigac
samostatný referent pre vzdelávanie

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
Mýtna 29, P. O. Box 10 
810 05 Bratislava
Mobil: 0905/419406
E-mail: info@sksi.sk
www.sksi.sk