Slovenská komora stavebných inžinierov

Dopravná infraštruktúra v mestách 2022

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme pozvať na pripravovaný ďalší ročník konferencie

Dopravná infraštruktúra v mestách 2022

Termín: 4. - 5. 10. 2022

Miesto: Žilinská univerzita v Žiline

Viac informácie o podujatí nájdete na: http://svf.uniza.sk/dim

Ak máte zaujímavé poznatky z praxe, o ktoré by ste sa chceli podeliť v rámci konferencie, pošlite nám svoju prihlášku s názvom prezentácie. Tí, ktorí sa chcú zúčastniť ako účastníci dostanú na základe tejto prihlášky pozvánku s programom a záväznou prihláškou.

Tešíme sa spoločné stretnutie.

Za organizačný výbor konferencie: 
Katarína Ilovská
Žilinská univerzita v Žiline,
Stavebná fakulta - Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina, Slovensko
e-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
tel.: +421 41 513 5851, +421 41 513 5901