Slovenská komora stavebných inžinierov

Legislatívny monitoring

Novinky v legislatíve v oblasti stavebníctva 

Právne predpisy vyhlasené v Zbierke zákonov SR

ZZ SR - Konsolidované znenia, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021

219/2013 Z. z.    Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v znení 371/2021 Z. z.

Účinnosť od 1.11.2021

154/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v znení 371/2021 Z. z.

Účinnosť od 1.11.2021

Medzirezortné pripomienkové konanie

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Dátum začiatku MPK:    09.08.2021

Dátum konca MPK:         27.08.2021

Viac podkladov k materiálu nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/409

Česká poslanecká snemovňa schválila 13. júla 2021 nový stavebný zákon č. 283/2021 Sb., ktorý nadobudol platnosť 29. júla 2021 t. j. dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov ČR.

Tento zákon nadobudne účinnosť (v plnom rozsahu) od 01. júla 2023. Niektoré ustanovenia nového stavebného zákona, ale začnú platiť už v januári 2022 (delená účinnosť). 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bude zrušený k 01. júlu 2023 a nahradí zo zákon č. 283/2021 Sb. 

V Českej republike bol prijatý zákon č. 284/2021 Sb. t.j. zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím nového stavebného zákona. Zmena sa týka aj zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platnom znení. 

Viac informácií nájdete tu: 

283/2021 Sb.

Zákon stavební zákon

284/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

 

Materiál LP/2021/347 Zákon o územnom plánovaní je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Zákon o územnom planovaní

Dátum začiatku MPK: 30.06.2021

Dátum konca MPK:  21.07.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/347 

Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiál LP/2021/348 Zákon o výstavbe  je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Zákon o výstavbe

Dátum začiatku MPK: 30.06.2021

Dátum konca MPK:  21.07.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/348

Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiál Návrh zákona zo dňa 21.04.2021 - LP/2021/187 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Zákon o Komore geodetov a kartografov

Dátum začiatku MPK: 01.06.2021

Dátum konca MPK:  21.06.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/187

Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiál Poslanecký návrh zákona zo dňa 26.05.2021 - LP/2021/272 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 519)

Dátum začiatku MPK: 26.05.2021

Dátum konca MPK:    03.06.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/272

Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiál Návrh zákona zo dňa 05.05.2021,  LP/2021/218 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Zákon o územnom plánovaní

Dátum začiatku MPK:     06.05.2021

Dátum konca MPK:         26.05.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/218

Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiál Návrh zákona zo dňa 06.05.2021, LP/2021/226 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Zákon o výstavbe

Dátum začiatku MPK:     06.05.2021

Dátum konca MPK:         26.05.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/226

Predbežná informácia zo dňa 07.01.2021 , PI/2021/1 je v MPK.

LPO/2020/001481-1  -Zákon o komore geodetov a kartografov

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/1

Účinnosť zákon č. 357/2020 Z. z

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Platnosť od 11.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2020-357

Nadobudla platnosť novela č. 419/2020 Z. z. 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Platnosť od 29.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

Materiál sa nachádza na: https://www.epi.sk/zz/2020-419

Link na novelu č. 321/2014 Z. z : https://www.epi.sk/zz/2020-419

Celé znenie zákona č. 321/2014 už v znení novely č. 419/2020 https://www.epi.sk/zz/2014-321/znenie-20210101

Medzirezortné pripomienkové konanie z 23.12.2020

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rezortné číslo:  spis č. 2020/17988-A1810

Podnet § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES.

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/664 (priamy link na úvodnú stránku materiálu

Vyhláška zo dňa 15.10.2020 15:00:52 - LP/2020/467 je v medzirezortnom pripomienkovanom konaní.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Dátum začiatku MPK: 22.10.2020
Dátum konca MPK: 11.11.2020

Materiál sa nachádza na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/467

Opatrenie zo dňa 15.10.2020 15:16:41 - LP/2020/468 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Dátum začiatku MPK: 22.10.2020
Dátum konca MPK: 11.11.2020

Materiál sa nachádza na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/468 

Vyhláška zo dňa 15.10.2020 10:43:38 - LP/2020/463 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Dátum začiatku MPK: 22.10.2020
Dátum konca MPK: 11.11.2020

Materiál sa nachádza na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/463 

Návrh zákona zo dňa 21.07.2020 - LP/2020/286 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum začiatku MPK:    21.07.2020

Dátum konca MPK:        10.08.2020

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/286

Návrh zákona zo dňa 15.07.2020 - LP/2020/279 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Dátum začiatku MPK: 17.07.2020
Dátum konca MPK: 06.08.2020

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/279 

Predbežná informácia zo dňa 24.06.2020  - PI/2020/114 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/114

Vyhláška zo dňa 27.03.2020  LP/2020/105 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

Dátum začiatku MPK:    26.03.2020

Dátum konca MPK:        20.04.2020

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/105

378/2019 Z. z.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platnosť od        18.11.2019

Účinnosť od       10.03.2020

Materiál sa nachádza na stránke:https://www.epi.sk/zz/2019-378

35/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

 Platnosť od       02.03.2020

 Účinnosť od      10.03.2020 

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2020-35

203/2019 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

 Platnosť od       10.07.2019

 Účinnosť od      01.03.2020

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2019-203/znenie-20200301 

17/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.

 Platnosť od       24.01.2020

Účinnosť od       01.03.2020

 Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2020-17/znenie-20200301    

28/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk

 Platnosť od        20.02.2020

Účinnosť od       01.03.2020

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2020-28/znenie-20200301

34/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Platnosť od        26.02.2020

Účinnosť od       01.03.2020

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2020-34/znenie-20200301

Vyšla Zbierka zákonov ČR č. 47/2020 Sb.

Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 Čiastka 22/2020

Platnosť od        26.02.2020

Účinnosť od       12.03.2020 (za 13 dní) do 30.06.2023 (za 3 roky) 

Materiál sa nachádza na stránke:  https://www.epi.sk/zzcr/2020-47

47/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Platnosť od:  26.02.2020

Účinnosť od : 01.03.2020 

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.epi.sk/zz/2020-34 

34/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Aktuálne MPK

Dovoľujeme si Vás požiadať zasielať pripomienky elektronicky na email: hospudkova@sksi.sk a sksi@sksi.sk. V predmete správy špecifikujte, ktorého MPK (číslo MPK) sa pripomienky týkajú, v texte mailu uveďte, či sú zásadného alebo obyčajného charakteru. Všetky zásadné pripomienky je potrebné zasielať aj s odôvodnením. Vzor tabuľky pre návrh pripomienok.

Ukončené MPK

Vyhláška zo dňa 16.10.2019 - LP/2019/723 je v MPK

Názov materiálu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/723 

Dátum konca MPK: 14.11.2019

Predbežná informácia zo dňa 11.09.2019 - PI/2019/270

Názov materiálu: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/270 

Dátum konca PK: 16.09.2019


Predbežná informácia zo dňa 01.08.2019  - PI/2019/230 

Názov materiálu: Návrh novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/230 

Dátum konca PK: 14.08.2019


Predbežná informácia zo dňa 26.07.2019  - PI/2019/226
 

Názov materiálu: Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáci

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/226 
Dátum konca PK: 09.08.2019


Predbežná informácia zo dňa 10.07.2019 PI/2019/204 
Predbežná informácia sa týka návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/204
Dátum konca PK: 23.07.2019

Predbežná informácia zo dňa 20.05.2019 - PI/2019/144

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/144
Dátum konca PK:28.05.2019


Návrh zákona zo dňa 17.05.2019 - LP/2019/383

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Materiál sa nachádza na stránke:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/383 
Dátum konca MPK: 27.05.2019


Vyhláška zo dňa 28.03.2019  - LP/2019/220

Názov materiálu: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. 
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/220 
Dátum konca MPK: 29.04.2019


Predbežná informácia zo dňa 22.03.2019  - PI/2019/83

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/83 
Dátum konca PK: 28.03.2019