Slovenská komora stavebných inžinierov

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A LICENČNÁ ZMLUVA