Slovenská komora stavebných inžinierov

VYBRANÉ PROBLÉMY PRI NUMERICKOM A ANALYTICKOM RIEŠENÍ MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ