Slovenská komora stavebných inžinierov

Valné zhromaždenie opäť potvrdilo správne smerovanie v SKSI

Bratislava, 26. septembra 2022 – v sobotu, dňa 24. septembra 2022 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj SKSI) 2022, ktorého sa osobne zúčastnilo 77 autorizovaných inžinierov, 11 dobrovoľných členov - fyzických osôb a 25 dobrovoľných členov – právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia 833 členov.

Funkciu predsedu komory si na Valnom zhromaždení SKSI 2022 znovu obhájil Vladimír Benko. Za podpredsedov SKSI boli opäť zvolení Ján Petržala, Ladislav Lehocký a Ľuboš Moravčík. Spolu s najvyššími predstaviteľmi si valné zhromaždenie zvolilo aj členov volených orgánov.

Členmi Predstavenstva SKSI, ako výkonného orgánu komory, sa pre nasledujúce dvojročné volebné obdobie stali (v abecednom poradí):
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Ing. Alojz Bojda, Ing. Viliam Hrubovčák, Ing. Ján Jakubov, Ing. Ladislav Lehocký, doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Ing. Jozef Páleš, Ing. Ján Petržala, Ing. Ondrej Sova, Ing. Boris Vrábel, CSc., Ing. Vladimír Vránsky.

Členmi Autorizačnej komisie SKSI sa  stali (v abecednom poradí):
Ing. Jozef Antol, Ing. Bohumil Bohunický, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Slavomír Hankovský, Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Stanislav Kočiš, Ing. Ján Kollár, Ing. Alexander Lieskovský, Ing. František Paluška, Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD., Ing. Miroslav Šáriczki, Ing. Slavomír Šoganič, Ing. Ján Tomko, Ing. Daniel Urbanovič.

Disciplinárna komisia SKSI má pre nasledujúce volebné obdobie týchto členov:
Ing. Oto Csiba, Ing. Marián Ďurica, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Martin Hromják, Ing. Martin Kozák, Ing. Marian Kubiš, Ing. Ivana Šubjaková.

Členmi Dozornej rady SKSI sa pre ďalšie volebné obdobie stali:
Ing. Imrich Bekeč, Ing. Peter Gemeran, Ing. Stanislav Chmelo, Ľubomír Krajči, Ing. Adolf Lunev, Ing. Tibor Petrík, Ing. Ján Semančák.

Etická rada SKSI má pre nasledujúce volebné obdobie týchto členov:
doc. Ing. Viktor Borozovič, PhD., Ing. Miroslav Hrivík, Ing. Anna Juhos, MBA, Ing. Valéria Šepáková, Ing. Peter Tegza, Ing. Ivan Valušiak, Ing Ján Zajac.

Smerovanie komory prezentovali valnému zhromaždeniu vedúci predstavitelia komory, ktorí sa vo svojich príhovoroch zamerali na priority a hlavné témy, ktorým je potrebné venovať sa v ďalšom volebnom období. Sú to najmä úlohy súvisiace s prijatím nových stavebných zákonov a tvorbou vykonávacích predpisov, pri zabezpečovaní ktorých bude nevyhnutná aj podpora a aktívna súčinnosť členov komory. Naliehavým ostáva návrat k podstate komory, a to k otázkam zlepšenia každodenného života autorizovaných inžinierov pri výkone povolania. SKSI, ako člen dvoch európskych inžinierskych organizácií ECEC (Európskej rady inžinierskych komôr) a ECCE (Európskej rady stavebných inžinierov), bude naďalej vyvíjať iniciatívu v posilňovaní spolupráce SKSI so zahraničnými profesijnými organizáciami, ktorá sa považuje v európskom priestore za kľúčovú, a to najmä z hľadiska možností vplyvu a dosahu na tvorbu legislatívneho rámca s hlavným cieľom – udržať kvalitu v stavebníctve. Taktiež vyzdvihli dôležitosť aktívnej účasti komory v medzinárodných odborných projektoch, keďže je to spôsob, akým je možné generovať finančné prostriedky a zároveň získať obrovské množstvo poznatkov a implementovať ich do nášho vzdelávacieho procesu. Netreba zabúdať ani na veľkú skupinu odborníkov v komore z oblasti vedenia uskutočňovania stavieb, ktorým nový zákon o výstavbe prinesie nové výzvy. Pripomienka, že práca vo volených orgánoch sa má zakladať na princípe stavovskej cti, ostáva pre všetkých novozvolených členov stále aktuálna.

Aj tento rok nás  poctili svojou návštevou čestní hostia najmä z profesijných organizácií, ale aj štátnej správy, ktorí prijali naše pozvanie a prihovorili sa valnému zhromaždeniu: Ing. Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ing. arch. Kornel Kobák, prvý podpredseda SKA, Ing. Juraj Nagy, PhD., prezident SZSI, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda KGK, Ing. Marek Malina, PhD., generálny sekretár ZSPS a Ing. Vladimír Vránsky, prezident SEZ-KES a Ing. Dušan Guľáš, konateľ Respect Slovakia, s.r.o.

Za akademickú obec vystúpili prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prorektorka pre  propagáciu a zahraničia STU v Bratislave a doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie a prvý zástupca dekana SvF STU.

V rámci verejnej časti programu valného zhromaždenia boli ocenení 17-ti členovia komory, ale aj nečlenovia – odborníci spolupracujúci s komorou, za zásluhy a dlhoročnú aktívnu činnosť v komore a v stavebníctve.

 „V dnešnej  zložitej dobe je dôležité prejaviť si vzájomnú spolupatričnosť, súdržnosť a vzdať úctu svedomitej práci našim odborníkom. Ocenení boli tí, ktorí posunuli svoju profesiu na poslanie, zasvätili mu svoj vzácny čas a veľkým dielom prispeli k rozvoju stavebníctva a inžinierskej činnosti,“ vysvetlil potrebu oceňovania Vladimír Benko, predseda komory.

Pamätnú medailu SKSI získali za významnú a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v komore alebo pri prezentácii SKSI a profesie stavebného inžiniera na Slovensku i v zahraničí: Ing. Bohumil Bohunický, Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák, Ing. František Lužica, Ing. Adolf Kostrian, Ing. Vladimír Mlynek, Ing. Danica Nedobová a Ing. Jozef Živner.

Pamätnou medailou SKSI in memoriam ocenila komora prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc., za jeho významnú vedecko-technickú, výskumnú, publikačnú a pedagogicko-výchovnú činnosť,  a prezentáciu profesie stavebného inžiniera na Slovensku i v zahraničí.

Pri príležitosti 30. výročia obnovenia SKSI predstavitelia SKSI udelili „Striebornú medailu“ za významnú a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI alebo za dlhoročnú spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania inžinierov: prof. Ing. Mariánovi Drusovi, PhD., Ing. Stanislavovi Chmelovi, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislavovi Kmeťovi, DrSc., doc. Ing. Jánovi Svrčekovi, CSc., Ing. Igorovi Urbanovi, CSc. prof. Ing. Josefovi Vičanovi, CSc. a Ing. Petrovi Zvolenskému.

Mimoriadnym ocenením „Zlatou medailou SKSI“ si uctili dlhoročné aktívne pôsobenie prof. Ing. Dušana Majdúcha, PhD. v komore, ako predsedu SKSI v rokoch 2003 až 2012, ale aj uznávanej osobnosti nielen na akademickej pôde, ale aj známeho odborníka z praxe.