Slovenská komora stavebných inžinierov

STAVBA ROKA 2020 – predlženie termínu


Z dôvodu pandemickej situácie sa  Združenie pre rozvoj Slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia rozhodlo posunúť termín uzávierky záväzných prihlášok do súťaže Stavba roka 2020 z termínu 30.11.2020 na 15.1.2021.

Prihlasovateľom stavby môže byť FO a PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby. Základnou podmienkou je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období  od 1. apríla 2019 do 30. novembra 2020.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho  realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Dátum odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok je do 07. 03. 2021.

Viac informácii nájdete priamo na stránke - http://www.stavbaroka.eu/portfolio/dokumenty-2020/