Slovenská komora stavebných inžinierov

Spomíname na prof. Ing. Karola Kaldarara, PhD.

 

7. apríla 2021 by sa bol dožil okrúhlych 90 rokov významný odborník z oblasti výstavby prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD..

Narodil sa v Komárne, kde ukončil gymnázium s vyznamenaním v roku 1951. Štúdium na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave ukončil s vyznamenaním v roku 1956. Ešte počas štúdia pracoval na fakulte ako vedecká pomocná sila po boku medzinárodne uznávaného odborníka prof. Ing. arch. Vladimíra Karfíka, DrSc..

Po absolvovaní fakulty od r. 1956 pracoval ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave na riešení prefabrikovaných konštrukcií. V rokoch 1958-1960 bol vedúcim vývojového strediska Prefa Košice a neskôr zástupcom riaditeľa podniku. V rokoch 1960-1964 bol riaditeľom závodu Prefa Geča.

Jeho odbornosť, znalosť cudzích jazykov a skúsenosti v riadiacej činnosti mu umožnili pôsobiť od roku 1967 do 1973 vo funkcii hlavného inžiniera anglicko-afgánskej firmy v Kábule. Po návrate bol v rokoch 1973-1978 sa stal výrobno-obchodným riaditeľom a námestníkom generálneho riaditeľa GR Prefabrikácia v Bratislave s československou pôsobnosťou.

V roku 1978 po úspešnom konkurze získal miesto profesora a vedúceho katedry na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Maltskej univerzity, kde pôsobil v roku 1979 ako jej dekan. Titul PhD. získal v roku 1980 na Londýnskej univerzite.

Po pôsobení na Malte bol menovaný do funkcie riaditeľa Odboru vývozu stavebných prác na Ministerstve výstavby a stavebníctva SR.

V rámci prestavbových procesov bol prof. Kaldarar v r. 1989 zvolený do funkcie riaditeľa Výskumno-vývojového ústavu prefabrikácie v Bratislave. Svoje medzinárodné skúsenosti využil najmä v rokoch 1995-2001 vo funkcii riaditeľa zahraničných vzťahov vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.

Profesijné aktivity prof. Kaldarara našli široký priestor od roku 1995 aj v rámci aktivít SKSI.  

Neodmysliteľná je jeho účasť na aktivitách v rámci profesijných organizácií a inžinierskych komôr najmä Vyšehradskej štvorky a spolkových republík Nemecka, európskych a národných inžinierskych dňoch: Dubrovník, Budapešť, Ljubljana, Mníchov, Viedeň atď. V rokoch 2003 a 2004 bol prof. Kaldarar v rámci vstupu SR do EÚ členom slovenského rokovacieho tímu pre oblasť uznávania kvalifikácie pre architektov a inžinierov v rámci krajín EÚ.

Zásluhou jeho výnimočných diplomatických zručností sa podarilo v roku 2002 presadiť v Bruseli uznanie oprávnenia stavebným inžinierom na Slovensku v oblasti architektonických činností.

Napísal a preložil viac ako 30 odborných knižných publikácií z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Napísal viac ako 200 článkov do domácich a renomovaných zahraničných časopisov Deutsche Landwirtschaft, Civil Engineering News, Architectural Journal, Stavebný podnikateľ, Eurostav, Projekt-Stavba a ďalších.

Bohatá a významná je aj jeho prednášková činnosť na zahraničných univerzitách: Malta, Berlín, Viedeň, Londýn, Zürich, New Castle, Loveborough a ďalších.

Karol Kaldarar mal veľmi rád ľudí, svoju rodinu a prácu.

Všetci, ktorí sme  mali tú česť s ním spolupracovať sme obdivovali jeho pracovitosť, odvahu riešiť náročné problémy, jeho úprimnú kolegialitu a priateľstvo.

Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodením si s úctou a vďakou spomíname na prof. Ing. Karola Kaldarara, PhD..

 

Ing. Ján Kyseľ