Slovenská komora stavebných inžinierov

Informačné stretnutie k poisteniu pre členov SKSI cez Rámcovú zmluvu 2023 - prezenčnou formou

Vážení členovia SKSI,

profesijné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom autorizácie by malo byť nevyhnutnou súčasťou Vášho odborného pôsobenia, o čom svedčí aj ustanovenie § 12 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov (ďalej aj „zákon“), ktoré ukladá každému autorizovanému inžinierovi povinnosť uzavrieť takéto poistenie.

Autorizovaný inžinier, ktorý vykonáva „autorizáciu - regulované povolanie“, či už vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, alebo v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej zamestnanec, konateľ alebo spoločník, sa môže poistiť buď individuálne alebo prostredníctvom Rámcovej zmluvy, ktorú SKSI zabezpečuje pre svojich členov v spolupráci s maklérskou spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás preto pozvať na INFORMAČNÉ STRETNUTIE K POISTENIU pre členov SKSI cez Rámcovú zmluvu prezenčnou formou, ktoré organizujeme v jednotlivých regionálnych kanceláriách SKSI v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach nasledovne:
13.3.2023 o 09.00 hod. v Banskej Bystrici
13.3.2023 o 13.30 hod. v Žiline
14.3.2023 o 10.00 hod. v Trenčíne
14.3.2023 o 14.00 hod. v Trnave
15.3.2023 o 10.00 hod. v Bratislave
20.3.2023 o 14.00 hod. v Košiciach

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto online formuláru najneskôr jeden deň pred konaním seminára vo Vami vybranom regióne. Vzhľadom na obmedzené kapacity miestností, v ktorých sa budú tieto informačné stretnutia prezenčne konať, je potrebné sa záväzne prihlásiť čo najskôr. Toto stretnutie je pre členov SKSI bezplatné. Napriek tomu by sme Vás chceli požiadať aj o prípadné odhlásenie sa, aby sme mohli uvoľnené miesto posunúť ďalšiemu záujemcovi, ktorý sa z kapacitných dôvodov nebude môcť zúčastniť.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:
Prezentácia účastníkov
Otvorenie informačného stretnutia
Informácie o poistení pre členov SKSI 2023

TÉMY INFORMAČNÉHO STRETNUTIA:
- zodpovednosť členov podľa § 12 zákona 138/1992 (povinné poistenie)
- modely poistenia (poistenie pre fyzické a právnické osoby, pre autorizovaných inžinierov a dobrovoľných členov SKSI)
- spôsob dojednania a určenie správnej poistnej sumy
- výhody poistenia profesijnej  zodpovednosti cez Rámcovú zmluvu SKSI Allianz
- výhody poistenia právnej ochrany cez Rámcovú zmluvu SKSI Wustenrot
- ikvidácia poistných udalostí a škodová komisia SKSI, vplyv škodovosti na poistné sadzby
- porovnanie výhod rámcovej zmluvy s individuálnym poistením v SR  a v zahraničí
- novinky chystané v novom poistnom období

PREDNÁŠAJÚCI:
Ing. Peter Rusnák, Mgr. František Prachár – RESPECT Slovakia, s.r.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť.

Vaša komora.