Slovenská komora stavebných inžinierov

Používate správnu farbu autorizačnej pečiatky?

Vážení členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov,

v poslednom období sme boli informovaní o viacerých prípadoch použitia odtlačkov inej farby autorizačných pečiatok ako je stanovené. Z toho dôvodu by sme radi upriamili Vašu pozornosť na správnosť farebnosti používania autorizačných pečiatok.

Ide predovšetkým o zámenu pečiatok modrej farby vydávaných pre kategórie I1, I2, I4 za pečiatky červenej farby vydávané pre kategórie A1 a A2 - komplexné architektonické a inžinierske služby. Jednotlivé prípady komora preveruje a zisťuje dôvody ich zámeny a používania, keďže môže ísť o podozrenie zo zneužitia pečiatky so zámerom uvedenia tretej strany do omylu. Po overení a potvrdení zistených skutočností by bol takýto skutok vnímaný a posudzovaný zo strany SKSI ako disciplinárne previnenie autorizovaného inžiniera.

Autorizačná komisia SKSI preto na svojom 5. zasadnutí dňa 7. septembra 2021 opätovne schválila povinné používanie autorizačných pečiatok vydávaných SKSI v súlade s § 14 zákona č. 138/1992 Zb. v nasledovnom farebnom vyhotovení:

  • červená farba pre kategórie A1 A2 - komplexné architektonické inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb.
  • modrá farba pre kategórie I1 -inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb“ podľa ust. § 5 ods. 1 písm. b) bodu 1; I2 - inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) bodu 2; I4 - inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“ podľa § 5 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona č. 138/1992 Zb.
  • zelená farba pre kategóriu I3 -inžinier pre statiku stavieb podľa ust. § 5 ods. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 138/1992 Zb.

Predstavenstvo SKSI dňa 10. septembra 2021 na svojom 7. zasadnutí schválilo za disciplinárny priestupok autorizovaného inžiniera nedodržanie povinnosti farby pečiatky v súlade s uznesením Autorizačnej komisie č. 5/19.

SKSI už od roku 2000 vydáva 3 farebné verzie (červená, zelená, modrá) autorizačných pečiatok (okrúhla so štátnym znakom), pričom farba odtlačku pečiatky zodpovedá príslušnej kategórii podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Súčasné členenie kategórií je platné od roku 2005.

Viac o vydávaných pečiatkach a osvedčeniach nájdete aj na našej webovej stránke v dokumente typy oprávnení.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám preto odporúčame skontrolovať si správnosť autorizačných dokladov,  aby boli dodržané vnútorné predpisy SKSI a správne používanie pečiatok so štátnym znakom, a predišli tak zbytočným nepríjemnostiam.

 

Predstavenstvo SKSI