Slovenská komora stavebných inžinierov

Lúčime sa s prof. Jozefom Krišom

V apríli nás zasiahla smutná správa o odchode prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD., ktorý skonal dňa 22. marca 2021. Odišiel významný odborník uznávaný doma i v zahraniční v oblasti vodného hospodárstva - zdravotného inžinierstva, dobrý kolega, obľúbený učiteľ, priateľ a hlavne dobrý človek plný životného optimizmu, ktorý dlhé roky pôsobil ako vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Jozef Kriš sa narodil r. 1945 v Záhradnom pri Prešove a po ukončení na SPŠ stavebnej pokračoval v štúdiu na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor vodohospodárske stavby. Od r. 1969 až do roku 2016 bol pracovníkom Katedry zdravotného inžinierstva Stavebnej fakulty, kde zastával rôzne pracovné zaradenia na pedagogických a vedeckých miestach, od roku 1999 bol menovaný profesorom a od r. 2016 pôsobil na katedre ako emeritný profesor.

V rámci svojho pôsobenia na katedre vyučoval viaceré základné a výberové predmety, z ktorých sa časom vyprofiloval na oblasť vodárenstva a balneotechniky a inžinierskych sietí. Bol predsedom pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác na stavebnej fakulte, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Stavebnej fakulte ČVUT Praha a VUT Brno, s ktorými aj úzko spolupracoval. Bol garantom a školiteľom doktorandského štúdia odboru vodné stavby. Na Stavebnej fakulte bol dlhoročným  členom Vedeckej rady a tiež predsedom Akademického senátu SvF STU.

Popri pedagogickej práci sa aktívne zapájal do organizovania a riešenia vedeckovýskumných úloh, z ktorých vyplýva aj bohatá publikačná činnosť. Bol autorom mnohých článkov publikovaných na odborných a vedeckých stretnutia ako na Slovensku, tak aj zahraničí. Zúčastnil sa na medzinárodných vedeckých podujatiach v oblasti zdravotného inžinierstva, napr. v Japonsku, USA, Izraeli, Francúzsku, Taliansku, Juhoafrickej republike, Maroku, Nemecku, Rakúsku, Argentíne, Austrálii, Thajsku, Číne, Poľsku a naposledy v Singapure, kde prezentoval výsledky našej vedy a výskumu.

Prof. Kriš bol mimoriadne aktívny pri organizovaní vedeckých a odborných podujatí, sympózií, seminárov a konferencií s národnou a medzinárodnou účasťou, na ktorých sa sám a tiež s kolektívom katedry prezentoval. Stál pri kreovaní odbornej výstavy a sprievodných podujatí „AQUA“ v Trenčíne, medzinárodnej konferencie „Pitná voda“, konferencie pre vodohospodárov atď. a od roku 2003 bol predsedom komisárov pre vydávanie Osvedčenia o prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Stál na čele Slovenského národného komitétu IWA, kde sa aktívne podieľal na organizovaní odborného života podnikov, závodov, výskumných ústavov, vysokých škôl, ako aj rôznych  spoločností z oblasti vodovodov a kanalizácií. Udržoval úzke kontakty so zahraničnými partnermi so snahou presadiť slovenskú odbornú verejnosť na európsku a aj svetovú platformu. Mal intenzívny kontakt so SÚTN, kde bol aj predsedom odbornej komisie Vodovody a kanalizácie a zodpovedným riešiteľom vypracovania viacerých nových slovenských noriem, ktoré slúžia širšej odbornej verejnosti.

Pedagogická, odborná, vedecká a spoločenská práca a aktivita prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. bola veľmi rozsiahla a spoločensky prospešná. Publikoval na Slovensku aj v zahraničí – monografie, dočasné  vysokoškolské učebnice, vedecké práce uverejnené v časopisoch, zborníkoch a iných odborných aktivitách.

Jeho praktické pôsobenie ako vedúceho projektanta spočívalo vo vypracovaní desiatky realizovaných projektov na zásobovanie vodou (Nová Lehota, Košické Podhradie, Čalovo (Meder), Veľká Mača, Žiharec, Šarišské Michaľany, Dargov a iné), ako aj projektov na odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie, ako napr. Čalovo (Meder), Veľká Mača, Pata, Trstice, Levice, Hlohovec, Topoľčany a viacero ďalších. Vypracoval taktiež desiatky posudkov z oblasti vodovodov, úpravy vody, odvádzania odpadových vôd a ich čistenia a bol pri realizácii vybraných viacerých bazénov a pri výstavbe aquaparkov (Senec, Galanta a pod.) a v neposlednom rade komplex Aquapark Meander Oravice, ktorý si svojím architektonicky a materiálne veľkorysým riešením sa stal atraktívnym turistickým, rekreačným a rehabilitačným miestom využitia termálnej vody na Orave, za čo mu bolo v r. 2005 udelené ocenenie Stavbou roka.

Ako autor desiatky štátnych expertíz na projekty ISPA a Kohézny fond prispel určitou mierou k zvyšovaniu zásobovania a odvádzania vody, čím priblížil Slovensko k vyspelým krajinám EÚ.

Patril medzi prvých autorizovaných inžinierov a už koncom r. 1992 získal autorizáciu na vodohospodárske stavby a aktívne vykonával činnosť až do r. 2019. Od r. 2005 bol členom Skúšobnej komisie SKSI a predsedom skúšobných senátov.

Všetci, čo sme ho poznali, venujme spomienku nášmu priateľovi a dlhoročnému kolegovi, ktorý sa svojou pedagogickou a vedeckou prácou, ako aj ľudskými vlastnosťami, nezmazateľne zapísal do histórie katedry, vedného odboru zdravotné inžinierstvo a do sŕdc všetkých, ktorí ho poznali a mali možnosť s ním spolupracovať.

 

S úprimnou spomienkou priatelia, známi a kolegovia.  

Večná mu pamiatka!