Slovenská komora stavebných inžinierov

LEGISLATÍVNE ZMENY

Vážení členovia,

 dávame do pozornosti tieto zmeny právnych predpisov: 

 • 03.06.2024 bola prijatá Predbežná informácia k návrhu stavebného zákona podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Dátum začiatku PK:        03.06.2024
  Dátum konca PK:           21.06.2024
  Kompletný materiál nájdete aj na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/128  

 • 2. mája 2024 bol prijatý do MPK zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.

  Samotný zákon č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní vychádza z účelu smernice (EÚ) 2018/958, ktorým sa ustanovuje povinnosť vykonať test proporcionality na posúdenie novej regulácie alebo zmenu existujúcej regulácie povolaní. Vykonaním testu proporcionality sa má zabezpečiť, aby prijatá regulácia bola odôvodnená ochranou verejného záujmu, ktorým sa má zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, aby sa predchádzalo regulácii, ktorá by znamenala neprimerané obmedzenia, ktoré by mohli byť prekážkou voľného pohybu osôb v Európskej únii.
  Dátum začiatku MPK: 02.05.2024
  Dátum konca MPK: 23.05.2024
  Kompletný materiál nájdete aj na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/199

 • 30. apríla 2024 bola prijatá predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
  Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/103

 • 31. marca 2024 bol vydaný zákon č. 46/2024 Z. z. (novela), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Touto novelou sa mení a dopĺňa nie len stavebný zákon, ale okrem mnohých ďalších aj tzv. zberný zákon t. j. zákon č. 205/2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.
  Právne predpisy sú dostupné na:
  https://www.epi.sk/zz/2024-46/znenie-20240331
  https://www.epi.sk/zz/2023-205/znenie-20240331

 • 28. marca 2024 bola v Zbierke zákonov SR vydaná Vyhláška č. 69/2024 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.  Účinnosť zákona začína od  01. 04. 2024.
  Právny predpis je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/69/vyhlasene_znenie.html

 • 20. marca 2024 vyšla v Zbierke zákonov SR Vyhláška č. 54/2024 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby, ktorej účinnosť začína 1. apríla 2024.
  Všetky podrobnosti a konkrétne zmeny zákona sú dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/54/vyhlasene_znenie.html 

 • od 18. marca 2024 bola vyhlásená zmena zákona o geodézii a kartografii, ktorá nadobudne účinnosť 1. apríla 2024. V Zbierke zákonov SR  bola vyhlásená Vyhláška č. 54/2024 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby.
  Všetky podrobnosti a konkrétne zmeny zákona sú dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/50/vyhlasene_znenie.html

 • od 14. marca 2024 vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon 46/2024 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona začína 31. marca 2024.
  Všetky podrobnosti a konkrétne zmeny zákona sú dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/46/vyhlasene_znenie.html