Slovenská komora stavebných inžinierov

LEGISLATÍVNE ZMENY

Vážení členovia,

 dávame do pozornosti tieto zmeny právnych predpisov:  

 • 31. marca 2024 bol vydaný zákon č. 46/2024 Z. z. (novela), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Touto novelou sa mení a dopĺňa nie len stavebný zákon, ale okrem mnohých ďalších aj tzv. zberný zákon t. j. zákon č. 205/2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.
  Právne predpisy sú dostupné na:
  https://www.epi.sk/zz/2024-46/znenie-20240331
  https://www.epi.sk/zz/2023-205/znenie-20240331

 • 28. marca 2024 bola v Zbierke zákonov SR vydaná Vyhláška č. 69/2024 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.  Účinnosť zákona začína od  01. 04. 2024.
  Právny predpis je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/69/vyhlasene_znenie.html

 • 20. marca 2024 vyšla v Zbierke zákonov SR Vyhláška č. 54/2024 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby, ktorej účinnosť začína 1. apríla 2024.
  Všetky podrobnosti a konkrétne zmeny zákona sú dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/54/vyhlasene_znenie.html 

 • od 18. marca 2024 bola vyhlásená zmena zákona o geodézii a kartografii, ktorá nadobudne účinnosť 1. apríla 2024. V Zbierke zákonov SR  bola vyhlásená Vyhláška č. 54/2024 Z. z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby.
  Všetky podrobnosti a konkrétne zmeny zákona sú dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/50/vyhlasene_znenie.html

 • od 14. marca 2024 vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon 46/2024 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona začína 31. marca 2024.
  Všetky podrobnosti a konkrétne zmeny zákona sú dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/46/vyhlasene_znenie.html