Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Rudolf Surový... spomíname

So zármutkom sme sa prijali správu, že nás dňa 16.12.2023 vo veku nedožitých 97 rokov opustil Ing. Rudolf Surový, nestor slovenských dopravných inžinierov, spoluzakladateľ obnoveného Zväzu stavebných inžinierov a Komory, bývalý zamestnanec SKSI, čestný predseda Slovenskej parkovacej asociácie kolega, dobrý človek a priateľ.

Narodil sa v Solivare, v rodine štátneho úradníka, kde dostal do vienka znalosť 2 jazykov, zodpovedný prístup k práci a k životu vôbec.

Vyštudoval Stavebnú fakultu na SVŠT v Bratislave. Ešte ako študent začal pracovať na Katedre (1950) tzv. II. ústavu dopravníctva u prof. Sklenářa, kde po ukončení štúdia ostal pracovať až do r. 1957 ako asistent a odborný asistent. Pod vedením prof. Mareka sa podieľal na realizácii a spracovaní prvého dopravného prieskumu v Bratislave, ktorý slúžil ako východisko pre návrh územného plánu mesta. V rokoch 1957-59 pracoval na Ústave rajónového plánovania v Bratislave a od 1960 do 1968 na Útvare hlavného architekta, ako vedúci skupiny dopravy a inžinierskych sietí pre územný plán mesta. Okrem toho sa podieľal na spracovaní generelov dopravy 7 vybraných miest ČSSR (Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice). V rokoch 1964-1971 bol predsedom dopravnej komisie pri MsNV Bratislava. V roku 1969 založil Útvar dopravného inžinierstva mesta Bratislavy, ktorého bol riaditeľom do roku 1980. V tomto období spracovalo ÚDI viacero dôležitých dopravných prieskumov, na základe ktorých boli vypracované návrhy základného komunikačného systému mesta Bratislavy, štúdie MHD, vrátane základného návrhu rýchlodráhy, návrhy na rozmiestnenie zariadení statickej dopravy, realizovanie systémov dopravného plánovania dlhodobého, strednodobého i krátkodobého a rad návrhov organizačných i stavebných opatrení.

V rokoch 1980-1991 pracoval ako dopravný špecialista na technickom odbore Dopravoprojektu.

Od r. 1992 bol 4 roky generálnym sekretárom Slovenského zväzu stavebných inžinierov (SZSI) a v Slovenskej komory stavebných inžinierov zabezpečoval činnosti súvisiace s prvou autorizáciou stavebných inžinierov.

Po r. 1997 bol poradcom riaditeľa Bratislavskej parkovacej služby spol. s r.o. v oblasti dopravno-inžinierskych činností, ale najmä v oblasti vytvorenia a realizácie parkovacej politiky v centre Bratislavy.

Súbežne s týmito prácami bol expertom dopravnej komisie Magistrátu, členom štátnicovej komisie na Katedre dopravných stavieb SvF STU v Bratislave, predsedom štátnej expertíznej skupiny pre výstavbu metra v Prahe (1967-68), vedúcim OS VTS Doprava v Prahe, členom OS VTS Doprava v Bratislave a následne členom COS Doprava SZSI. Je autorom či spoluautorom viacerých náročných koncepčných projektov vo sfére dopravy ako pre Bratislavu, tak aj pre iné slovenské mestá.

Zrejme najviac vystihla jeho odborné pôsobenie a životné krédo v r. 2007 pri príležitosti jeho 80. narodenín, kedy mu bolo udelené „Čestné členstvo SZSI“, ako jednému z jeho zakladateľov, pani prof. Ing. Viera Medelská, DrSc., dlhoročná prezidentka SZSI a uznávaná odborníčka v oblasti dopravy: „Z tohto výpočtu jeho aktivít vidno, že to bolo na jeden ľudský život naozaj dosť. Tí, ktorí ste ho mali možnosť poznať, si najviac cenia jeho vysoko odborný prístup, ale zároveň aj ľudský a osobný prístup k riešeniu každého problému. Odborne si prešiel cestou od projektovania železníc, tunelov, cez projektovanie ciest, mestských komunikácií, až po tvorbu koncepcií riešenia dopravných systémov ako aj riešení prevádzkových organizačných a riadiacich dopravných systémov a zabezpečovania ich funkcieschopnosti. To sa u nás nepodarilo každému dopravnému inžinierovi a už vôbec nie viacerým „železničiarom či cestárom“. Osobne si na ňom vysoko cením práve tento koncepčný aspekt jeho práce, v ktorej dokazoval svoj logický a dopravno-inžiniersky cit, skĺbený so širokými znalosťami a prehľadom v odbore. Nech sa mu darí plnou mierou napĺňať to najľudskejšie príslovie v jeho vzťahu k nám všetkým: „Vitaj, sadni si cudzinče a rozprávaj, práve sa chytáme jesť“, ktoré odráža jeho životný postoj a krédo, ktorým žil a za čo mu všetci ďakujeme, veď bol okrem nášho kolegu aj naším učiteľom...“

Pohreb sa uskutočnil 29.12.2023 v bratislavskom krematóriu.

 

Česť jeho pamiatke!