Slovenská komora stavebných inžinierov

Dr. h. c. Ing. Zdeněk LOVEČEK, CSc. nás opustil 1. februára 2021

Dr. h. c. Ing. Zdeněk LOVEČEK, CSc. nás opustil 1. februára 2021

Narodil sa 11. augusta 1934, v meste Valašské Klobouky.

 • 1952 zmaturoval na gymnáziu
 • 1952 až 1957 študoval na Vysokej škole technickej v Bratislave, na Fakulte inžinierskeho staviteľstva
 • 1981 získal titul kandidáta vied (CSc.)
 • 1970 až 1973 absolvoval postgraduálne štúdium na SvF SVŠT Bratislava: Projektovanie a stavba diaľnic
 • 1976 bol na študijnom pobyte vo Francúzsku (ACTIM-LCPC)                                                       

Prehľad zamestnaní:

 • 1957-72 Československé štátne cesty/Cestné stavby Žilina vo funkcii hlavného inžiniera
 • 1972-91 VÚIS Bratislava, výskumný pracovník, neskôr vedúci výskumného strediska
 • 1991 – spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o.

Pracovné aktivity:

Zdeněk Loveček bol významným a všeobecne uznávaným odborníkom v cestnom staviteľstve. Dôkladne skĺbil svoje organizačné schopnosti získané pôsobením vo funkcii hlavného inžiniera Cestných stavieb s dôsledným a precíznym prístupom pri riešení výskumných úloh. Svoju činnosť výskumníka zameral na asfaltové spojivá, asfaltové zmesi a technológie spojené s výstavbou asfaltových vozoviek.

Medzi jeho najvýznamnejšie prínosy môžeme zaradiť aktivity:

 • vystužovanie asfaltových zmesí ťahokovom,
 • výskumné projekty zamerané na využitie R-materiálu pri výrobe asfaltových zmesí,
 • návrh asfaltových zmesí tesnenia svahov prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh a svahov prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo,
 • aktívna spoluúčasť pri vývoji, zavedení výroby a uplatnení polymérom modifikovaných asfaltov v cestnom staviteľstve,
 • normalizačná činnosť – nové, resp. revidované ČSN, STN, preklady EN,
 • spracovanie rezortných predpisov vydávaných ministerstvom dopravy

a podnikových predpisov z oblasti asfaltov a asfaltových zmesí,

 • použitie druhotných materiálov (umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky, drvená guma získaná zo starých pneumatík) na výrobu asfaltových zmesí.

Zdeněk Loveček sa dokázal o získané znalosti vždy podeliť. Od začiatkov svojich výskumníckych aktivít začal aj s publikačnou činnosťou a aktívne sa zapájal do organizovania odborných akcií. Prehľad jeho publikácií je naozaj úctyhodný – od článkov v odborných časopisoch a príspevkov na konferenciách po spoluautorstvo viacerých kníh. O jeho neustávacej aktivite svedčí aj kniha História cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky, ktorá bola vydaná v minulom roku. Do posledných chvíľ pracoval spolu s kolektívom autorov na jej voľnom pokračovaní.

Zdeněk Loveček pomáhal aj pri výchove nových inžinierov. Bol členom štátnej skúšobnej komisie na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, oponentom mnohých diplomových a dizertačných prác a po získaní titulu Dr. h. c. pôsobil ako externý pedagóg.

Veľmi aktívne sa zapájal aj do činnosti odborných organizácií:

 • pôsobil v orgánoch Cestnej spoločnosti,
 • v SÚTN bol členom Technickej komisie č. 94 Cestné staviteľstvo,
 • v SAAV pomáhal pri organizovaní odborných akcií,

Od r. 1997 bol členom SKSI a patril medzi prvých autorizovaných stavebných inžinierov, v oblasti dopravných stavieb. Od r. 2005 bol menovaný ako člen Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

Za svoju prácu získal mnohé ocenenia, ako napr.:

 • 1998 pamätnú medailu Doprastavu, a.s.,
 • 2003 pamätnú medailu Žilinskej univerzity v Žiline,
 • 2004 striebornú medailu ZSVTS za zásluhy o rozvoj vedy a techniky,
 • 2011 titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) na Žilinskej univerzite v Žiline,
 • 2014 cenu Vladimíra Lista za normalizáciu.

Jeho celoživotné pôsobenie v cestnom staviteľstve je naozaj významné. Rovnako dôležité však boli jeho charakterové vlastnosti. Vo všetkých, s ktorými prišiel do styku, či už pracovne alebo osobne, zanechal nezmazateľnú stopu ľudskosti.

Bol človekom, ktorý vždy vedel s rozvahou vyriešiť každý problém, spolupracovníkom, ktorý bol vždy ochotný pomôcť. Jeho odchod prišiel náhle a všetkých nás zaskočil. Ostane však navždy v našich spomienkach ako výborný kolega a spoľahlivý priateľ.

 

Česť jeho pamiatke