Slovenská komora stavebných inžinierov

Cena Inžinierskej komory vo výstavbu

Vážení členovia,

vyhlasujeme súťaž pre všetkých našich členov Cena Inžinierskej komory vo výstavbu.

Súťaž je určená členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorí sa podieľali na zaujímavých stavbách, návrhoch alebo technických riešeniach.

Cieľom súťaže je prezentácia, propagácia a ocenenie náročnej práce autorizovaných inžinierov, odborne spôsobilých osôb z radov inžinierov a technikov v oblasti projektovania a realizácie stavieb. Zámerom súťaže je hodnotiť inžinierske stavby a budovy z hľadiska použitých nových technológií, funkčnosti, inovatívnosti, kvality, energetickej hospodárnosti a prínosu pre životné prostredie.

Do súťaže sa môžu prihlásiť návrhy realizovaných stavieb, ktoré boli dokončené a skolaudované v období od 1.1.2021 do 31.12.2023.

Ako sa prihlásiť do súťaže:

  • Vyplnením formulára v elektronickej podobe s údajmi o prihlasovateľovi, stavbe a zoznam príloh
  • Zaslaním príloh v elektronickej podobe dokumentujúce stručne a zrozumiteľne návrh a jeho riešenie, ktoré prihlasovateľ zašle na e-mail: sutaz@sksi.sk.
  • Odovzdaním technickej dokumentácie na sekretariáte Úradu SKSI na Mýtnej 29, Bratislava.

Súťažné podmienky

 

SKSI