Slovenská komora stavebných inžinierov

29. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže: STAVBA ROKA 2023

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., JAGA GROUP, s.r.o.

V 29. ročníku súťaže Stavba roka  vyhlasuje aj 14. ročník online ankety o

Cenu verejnosti 2023

Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti.

Vyberte najlepšiu stavbu uplynulého roka.

Stavba roka 2023: Nominácie

O STAVBE ROKA

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

HODNOTENIE STAVIEB

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou  - podľa predpísanej technickej dokumentácie a stavby, ktoré splnili súťažné podmienky aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité stavebné materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú hospodárnosť a celospoločenský prínos.

CENY

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii "Inžinierske stavby". Hlavná cena sa udeľuje z nominovaných  stavieb na Stavbu roka.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

Cena MD SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva
Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska
Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie
Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby
Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby
Cena za nápaditý architektonický koncept
Cena bytový/rodinný dom roka

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE