Slovenská komora stavebných inžinierov

17. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSIFacility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.
Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) zorganizovala 17. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2019 na tému: „Kvalita vo facility managemente“.

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.
Tohtoročná konferencia bola rozdelená do 5. tematických celkov:
I. FACILITY MANAGEMENT
II. SPRÁVA BUDOV
III. PREVÁDZKA BUDOV
IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT
Konferencia sa konala 30.9. – 1.10. už tradične v hoteli Patria na Štrbskom plese, kde vystúpilo 13 spoločností z daného oboru a zúčastnilo sa vyše 100 ľudí – odborná verejnosť zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov a
V rámci spoločenského večera bol za významný počin vo facility managemente za rok 2018
ocenený pán Ing. Blanárik z Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.
Cenu odovzdala odborná garantka konferencie doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Zdroj: www.asb.sk Strana:  Servis: Biznis Dátum: 23.10.2019 22:00:00

https://www.asb.sk/biznis/facility-management/17-rocnik-konferencie-facility-management-2019