Slovenská komora stavebných inžinierov

Česká Republika

V Českej republike zastrešuje autorizáciu a overovanie odbornej spôsobilosti Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), ktorá bola znovuobnovená v roku 1992. 

Potvrdenie pre záujemcov zo Slovenska o hosťovanie alebo usadenie v Čechách:

Žiadosť - potvrdenie SKSI Autorizovaný inžinier - projektant

Žiadosť - Potvrdenie SKSI Stavbyvedúci alebo stavebný dozor

Prílohou k žiadosti o vydanie Dokladu o odbornej kvalifikácii je výpis z registra trestov (stačí predložiť kópiu, originál predkladáte k žiadosti pre ČKAIT). 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie vyplnenej žiadosti spolu s naskenovanou kópiou výpisu z registra trestov e-mailom na adresu: 


Informácie a žiadosti o hosťovanie alebo usadenie v Českej republike nájdete na stránke Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kontakt:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15/1498
120 00 Praha 2
Česká republika

Tel.:     +420-2-270 90 111
Fax:     +420-2-270 90 120