Slovenská komora stavebných inžinierov

Česká republika

V Českej republike zastrešuje autorizáciu a overovanie odbornej spôsobilosti Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), ktorá bola znovuobnovená v roku 1992. 

Potvrdenie pre záujemcov zo Slovenska o hosťovanie alebo usadenie v Čechách:
Žiadosť - potvrdenie SKSI Autorizovaný inžinier - projektant
Žiadosť - Potvrdenie SKSI Stavbyvedúci alebo stavebný dozor

Prílohou k žiadosti o vydanie Dokladu o odbornej kvalifikácii je výpis z registra trestov (stačí predložiť kópiu, originál predkladáte k žiadosti pre ČKAIT). Vyplnenú žiadosť v elektronickej podobe (vo Worde) spolu s naskenovanou kópiou výpisu z registra trestov prosím zašlite e-mailom na adresu: sksi@sksi.sk

Poplatok za vydanie potvrdenia:
- Autorizovaný stavebný inžinier (ASI) v slovenskom jazyku 15€
- SV/SD v slovenskom jazyku člen (DČ-FO) 15€, nečlen 65€

Potvrdenia sa nevydávajú na počkanie.

Informácie o podaní žiadosti, o hosťovaní alebo usadení v Českej republike nájdete na stránke Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.