Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská republika

Usadenie

Žiadatelia o usadenie v Slovenskej republike absolvujú proces overenia znalostí z právnych predpisov SR formou písomného testu a ústny pohovor o absolvovanej odbornej praxi, preto sa žiadateľ o usadenie priamo prihlasuje na konkrétny termín skúšky. Autorizačné skúšky sa konajú len v BratislaveKošiciach. Žiadatelia na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor absolvujú overenie znalostí v príslušnej regionálnej kancelárii. Pre usadenie nie je samostatný online formulár. Podmienkou pre usadenie na Slovensku je sídlo spoločnosti alebo organizačnej zložky žiadateľa v Slovenskej Republike.

V prípade záujmu usadiť sa, Vám podrobnejšie informácie poskytnú pracovníčky regionálnych kancelárií, na základe Vášho výberu miesta skúšky. 
Termíny sú zverejnené na našej stránke: verejnyportal.sksi.sk/seminar.

Pri žiadosti o usadenie rozhodne SKSI o zápise do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov do štyroch mesiacov odo dňa, kedy je Žiadosť o usadenie úplná.

Hosťovanie

Hosťovanie sa udeľuje na dobu najviac jedného roka, na jeden projekt (ASI) alebo stavbu (SV/SD, EHB) s možnosťou predĺženia na dobu trvania najviac jeden rok. Súbeh hosťovania na viacerých projektoch alebo stavbách nie je možný. Informácie o povinných prílohách a poplatkoch sú k dispozícii v rámci online formulára.

Autorizovaný stavebný inžinier

Hosťujúci Autorizovaný stavebný inžinier poskytuje služby v SR ako autorizovaný stavebný inžinier podľa § 3 a § 5 zákona na dočasnom a príležitostnom základe, je zapísaný v registri hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov, pričom členstvo v SKSI je nepovinné. 

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je regulačným orgánom domovského členského štátu oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný stavebný inžinier a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v Slovenskej republike. SKSI má právo zapísať uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov (ASI).

Žiadosť o zapísanie do registra hosťujúcich autorizovaných stavebných inžinierov sa podáva on-line formulárom v štátnom jazyku, ktorého prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI rozhodne o zápise do Registra hosťujúcich osôb do jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej Žiadosti o hosťovanie (vrátane požadovaných príloh).  

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je regulačným orgánom domovského členského štátu oprávneným uznávať odborné kvalifikácie na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru (SV/SD) a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania týchto činností v Slovenskej republike. SKSI má právo zapísať uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru v Slovenskej republike.

Žiadosť o zapísanie do registra hosťujúcich SV/SD sa podáva v štátnom jazyku na tlačive SKSI, ktorého prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI rozhodne o zápise do Registra hosťujúcich osôb do jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej Žiadosti o hosťovanie (vrátane požadovaných príloh).  

Energetická hospodárnosť budov

Žiadosť o zapísanie do registra hosťujúcich EHB sa podáva v štátnom jazyku na tlačive SKSI, ktorého prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. SKSI rozhodne o zápise do Registra hosťujúcich osôb do jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej Žiadosti o hosťovanie (vrátane požadovaných príloh).