Slovenská komora stavebných inžinierov

Semináre ku skúškam

V rámci vzdelávacích aktivít ponúka SKSI aj semináre ku skúškam, ktoré SKSI vykonáva na základe zákona, alebo iných delegovaných právomocí. Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Semináre sú zamerané na potrebné vedomosti z dotknutých odborných tém, ktoré účastník musí ovládať pre úspešné absolvovanie skúšky. Semináre sú organizované vždy v časovom predstihu pred danou odbornou skúškou. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Informácie o ponúkaných seminároch a termínoch ich konania nájdete na stránkach e-learningového vzdelávania Slovenskej komory stavebných inžinierovhttps://verejnyportal.sksi.sk/seminar

Semináre k autorizačným skúškam

Semináre k autorizačným skúškam sú zamerané na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Účastníci seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania autorizovaného stavebného inžiniera / projektanta z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Semináre sú odporúčané pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku.

Semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor

Semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD sú zamerané na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Účastníci jednotlivých seminárov sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Semináre sú odporúčané pre všetkých uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor.

Semináre ku skúškam z oblasti Energetickej hospodárnosti budov

Semináre ku skúškam z oblasti Energetickej hospodárnosti budov sú zamerané na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorí chcú získať oprávnenie na výkon energetickej certifikácie budov na príslušné miesto spotreby. Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie energetickej certifikácie budov z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov.