Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborné vzdelávanie, prezentačné semináre a konferencie

Ak sa človek chce vyrovnať so zmenami na trhu, rastúcou konkurenciou a v zmenách charakteru práce, musí sa učiť celý život. Práve preto je veľmi dôležitý efektívny systém ďalšieho odborného vzdelávania. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. 

SKSI si uvedomuje potrebu ponúknuť možnosti ďalšieho odborného rastu. Slovenskí odborníci ako súčasť spoločného Európskeho hospodárskeho priestoru by sa mali oboznamovať a využívať nové poznatky, informácie, metódy a postupy. Základom celoživotného vzdelávania je pravidelnosť, nadobúdania nových poznatkov, aby sme sa zlepšovali, aj keď to možno v danú chvílľu nepotrebujeme.

"Pripraveným praje šťastie."  

V rámci SKSI je za vzdelávanie z odbornej aj formálnej stránky spoluzodpovedná príslušná odborná sekcia. Spolupracuje na príprave vzdelávacích programov v odbore, participuje na marketingových a prezentačných aktivitách SKSI na základe odbornosti. Pôsobnosť je na jednej strane na celoslovenskej úrovni pri zastrešujúcich aktivitách SKSI a na druhej strane na regionálnych aktivitách, ktoré by mali byť šité na mieru pre potreby členov v regióne.

Získavanie a aplikovanie najnovších poznatkov a informácií je neoddeliteľne späté s rastúcou konkurenciou a neustále sa meniacimi podmienkami na trhu. Je preto dôležité sledovať vývoj nových inovačných materiálov a technológií aj v oblasti stavebnícta a technologických procesov.

SKSI podporuje a dáva možnosť participovať širokej odbornej verejnosti na odborno-prezentačných seminároch, ktorých základ tvoria práve inovácie a aplikácia nových poznatkov v praxi. 

Organizovanie odborno-prezentačných seminárov, workshopov a konferencií je neoddeliteľnou súčasťou aktivít SKSI. Témy odborno-prezentačných seminárov vznikajú pod odborným dohľadom uznávaných odborníkov a v spolupráci s dotknutými zástupcami z verejnej aj súkromnej sféry. Aktuálne novinky, trendy, kvalita obsahu a vysoká prezentačná úroveň sú súčasťou každého pripraveného odborno-prezentačného seminára. SKSI organizuje semináre na lokálnej ale aj celoslovenskej úrovni pre členskú základňa ale aj pre širokú odbornú verejnosť.

Pravidlá organizovania odborno-prezentačných seminárov

 1. Seminár sa môže uskutočniť v trvaní maximálne 4 hodín /deň
 2. Seminár sa bude konať pri minimálnom počte 10 prihlásených osôb
 3. Za každý seminár sa účtuje prenájom priestorov vo výške 80 € za každú začatú hodinu vrátane techniky (prípadne 90€ za hodinu vrátane oslovenia cieľovej skupiny formou hromadnej korešpondencie)
 4. Tvorbu pozvánky zabezpečí organizátor podujatia (nájomca)
 5. Marketingové služby zabezpečí prenajímateľ v spolupráci s nájomcom, na základe spoločnej dohody
 6. Marketingové služby SKSI zahŕňajú distribúciu pozvánky formou hromadnej korešpondencie, tvorbu prihlasovacieho formulára pre účastníkov seminára, zverejnenie oznamu a pozvánky v newslettri SKSI a na webovej adrese sksi.sk
 7. Nápoje a občerstvenie si zabezpečuje nájomca individuálne na vlastné náklady (vo výnimočnom prípade ich môže na základe spoločnej dohody zabezpečiť prenajímateľ, pričom všetky náklady spojené s občerstvením budú dodatočne vyúčtované žiadateľovi)
 8. Na základe zaslanej objednávky bude vystavená zálohová faktúra
 9. Faktúru je nutné v plnej výške uhradiť pred začatím seminára
 10. Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii hodinu pred začiatkom podujatia
 11. Pre účastníkov a organizátorov sú k dispozícii sociálne zariadenia
 12. Nájomca zabezpečí, aby sa návštevníci pohybovali len vo vyhradených priestoroch
 13. Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prevzal
 14. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri využívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi.

Aktuálne pre Vás pripravujeme tieto odborno-prezentačné semináre

Aktuálny zoznam nami organizovaných seminárov nájdete na verejnom portáli SKSI