Slovenská komora stavebných inžinierov

ZÁKON O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A ZÁKON O VÝSTAVBE V OPAKOVANOM MEDZIREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

Vážení členovia,

dovoľte informovať Vás o opätovnom predložení návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania (MPK), ktoré potrvá do 21. júla 2021.

Cieľom opakovaného pripomienkovacieho procesu je, aby sa odborná verejnosť mala možnosť  detailnejšie oboznámiť s upravenými návrhmi zákonov detailnejšie.

Opätovné MPK vníma SKSI ako snahu tvorcu zákonov vyjasniť problémové oblasti oboch návrhov, ktoré vyplynuli z pripomienok v prvom procese MPK, ako aj ochotu venovať procesom prijímania týchto dôležitých zákonov v stavebníctve viac času a pozornosti.

Predpokladáme, že v tzv. rozporových konaniach k pripomienkam z prvého MPK, ktoré organizovala pracovná skupina tvorcu zákonov, boli najdôležitejšie problémové oblasti návrhov zákonov vyriešené, čo by malo viesť v ďalších procesoch ich prijímania k eliminácii odmietavého postoja k návrhu zákonov zo strany niektorých dôležitých spoločenských organizácií.

Slovenská komora stavebných inžinierov sa aktívne zapojila do rozporového konania pracovnej skupiny tvorcu zákona, počas ktorého sme zdôvodnili naše predložené pripomienky k návrhom zákonov v prvom MPK. Zamerali sme sa hlavne na návrh zákona o výstavbe, v ktorom sme kládli dôraz na spresnenie vymedzenia povinností a zodpovedností účastníkov jednotlivých procesov výstavby, najmä z pohľadu pozície projektanta ako aj na ďalšie ustanovenia navrhovaného zákona za účelom zabezpečenia požadovanej efektívnosti procesov a výslednej kvality stavieb.  

Kompletná dokumentácia k návrhu zákonov pre druhé MPK na portáli Slov-Lex :

Zákon o územnom plánovaní https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/347
Zákon o výstavbe https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/348