Slovenská komora stavebných inžinierov

Výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“ vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Slovenskej komore stavebných inžinierov (ďalej ako „komora“) ako príslušnému orgánu, ktorý vydáva povolenie na výkon regulovaného povolania – autorizovaný stavebný inžinier vznikla novelou č. 338/2013 zákona o sociálnom poistení, s účinnosťou od 1.1.2015 oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni (ďalej ako „SP“) nahlasovať osoby, ktorým bolo vydané alebo zrušené povolenie (oprávnenie) na výkon autorizácie, do 15 dní od jeho vzniku alebo zániku. Vznikom tejto povinnosti súčasne zanikla aj prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť samostatne zárobkovo činných osôb voči SP. Sociálna poisťovňa by mala rozhodujúce skutočnosti (status, vznik poistenia, vymeriavací základ) posudzovať len z údajov poskytnutých Finančným riaditeľstvom SR alebo subjektmi, ktoré vydávajú povolenie na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, medzi ktoré sa zaraďuje aj komora.         

Na základe vyššie uvedeného bola Komora po viacerých pracovných rokovaniach so zástupcami poisťovne nútená poskytnúť Sociálnej poisťovni dňa 25.6.2015 tzv. inicializačnú dávku, ktorá obsahovala zoznam osôb – autorizovaných inžinierov, ktorí boli zapísaní v Zozname ASI ku dňu 1. januára 2015 podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Inicializačná dávka bola zaslaná s uvedením kontaktnej adresy autorizovaných inžinierov a dátumu vzniku oprávnenia, ale bez udania spôsobu a formy vykonávania povolania – autorizácie. Zároveň sme v sprievodnom liste k inicializačnej dávke upozornili na skutočnosť, že autorizovaní stavební inžinieri podľa zákona nemali jednoznačnú oznamovaciu povinnosť nahlasovať komore spôsob výkonu povolania podľa § 3 ods. 7 písm. a) a/alebo b) a ani komore nevyplývala povinnosť zo zákona viesť a rozlišovať vo svojej evidencii SZČO a zamestnancov osobitne, a preto poskytnuté údaje o spôsobe výkonu povolania, ktoré eviduje SKSI vo svojich databázach, nemusia zodpovedať skutočnosti a je žiaduce jednotlivé prípady prekonzultovať individuálne buď priamo s dotknutým autorizovaným inžinierom, s Úradom SKSI alebo s orgánmi finančnej správy.

Následne, po odovzdaní inicializačnej dávky Sociálnej poisťovni, sme mali od niektorých autorizovaných inžinierov spätnú väzbu v podobe zaslaných oznámení a rozhodnutí zo SP, v ktorých im SP oznamuje, že na základe údajov - Zoznamu ASI poskytnutého komorou majú dotknutí inžinieri postavenie SZČO, čo je z nášho pohľadu absolútne zavádzajúce a nepodložené tvrdenie!

Časté zmeny právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia; nesúlad a chýbajúce prepojenie príslušných zákonov spôsobovali neprehľadnú situáciu a chaos v povinnostiach týkajúcich sa sociálneho poistenia autorizovaných osôb. V mnohých prípadoch tak dochádza k vymáhaniu poistného a pokút aj za obdobia, napr. keď inžinieri vykonávali autorizáciu formou podľa § 3 ods. 7 písm. b) „v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“)“ zákona alebo ju nevykonávali vôbec.

Vzhľadom na vážnosť celej situácie je preto snahou a poslaním komory poskytnúť členom pomoc v neľahkej situácii, v ktorej sa ocitli alebo môžu ocitnúť, preto vám predkladáme právne stanovisko k uvedenej problematike. Toto právne stanovisko vyjadruje odborný názor a postoj komory k výkladu formy výkonu povolania podľa zákona vo vzťahu k sociálnemu poisteniu a môže vám byť osožné pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou, ktorá od vás požaduje uhradiť nedoplatky a pokuty za toto obdobie.

Rizikové skupiny voči Sociálnej poisťovni sú s najväčšou pravdepodobnousťou autorizovaní inžinieri, ktorí požiadali o predčasný dôchodok, ale počas jeho poberania boli zapísaní v zozname ASI a boli držiteľmi autorizačných dokladov. Ďalšou skupinou sú autorizovaní inžinieri – „osoby na materskej dovolenke“ a „osoby – zamestnanci, ktorí prišli o zamestnanie a boli evidovaní na úrade práce – ako poberatelia príspevku“, ale taktiež boli stále evidovaní v zozname ASI a mali u seba autorizačné doklady. Problematickými sa môžu stať aj autorizovaní inžinieri, ktorí menia formu výkonu povolania, napr. zo zamestnanca na slobodné povolanie a opačne, alebo prípady ukončenia podnikania v iných oblastiach činností v zmysle živnostenského oprávnenia. Tieto skupiny sú z pohľadu oznamovacej povinnosti voči sociálnemu poisteniu v neistom postavení v prípade ich odvodových povinností.

Mnohí z týchto inžinierov teda prakticky nevykonávali autorizáciu; a v prípade SZČO - zrušením živnosti alebo ukončením registrácie na ŠÚ SR, ktorý prideľoval IČO a Finančná správa SR pridelením DIČ fyzickej osobe, považovali ukončenie podnikania a odvodové povinnosti voči príslušným inštitúciám za vybavené.

Odhlásenie/prerušenie/zrušenie IČO, živnosti alebo registrácie na ŠÚ SR/OR SR, nie je v súčasnosti z pohľadu Sociálnej poisťovne a z nám dostupných informácií postačujúce.

Zákon v ustanovení § 3 ods. 7 umožňuje autorizovanému inžinierovi zapísanému v Zozname ASI vykonávať regulované povolanie podľa písm. a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“), a/alebo podľa písm. b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ (ďalej len „zamestnanec“).

Autorizovaný inžinier sa sám rozhodne, či bude vykonávať autorizáciu podľa písm. a) formou slobodného povolania (registrovaného Štatistickým úradom, a nie živnostenským úradom); alebo podľa písm. b) v zamestnaneckom pomere (podľa Zákonníka práce); alebo ako spoločník/konateľ/zamestnanec na zodpovednosť PO/FO a popritom by mohol vykonávať autorizáciu aj ako SZČO. Zo zákona č. 138/1992 Zb. má inžinier povinnosť voči komore nahlasovať do 3 dní aktuálne údaje vedené v zozname podľa ustanovenia § 18.

Je preto dôležité, aby autorizovaný inžinier, ktorý sa rozhodne ukončiť výkon autorizácie formou SZČO alebo na zodpovednosť PO/FO, túto skutočnosť oznámil aj Komore a dal sa „dočasne“ vyčiarknuť zo Zoznamu ASI, keďže štatút „prerušenia“ zatiaľ zákon neumožňuje.

Každý autorizovaný inžinier má možnosť po vyčiarknutí byť opätovne zapísaný (bez skúšky) na základe vlastnej žiadosti, ak sa tak rozhodne do 5-tich rokov od vyčiarknutia.


prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
predseda SKSI