Slovenská komora stavebných inžinierov

+ Spomíname s úctou...Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, CSc.

Július Binder sa narodil 12. septembra 1931 v Bernolákove. Vyštudoval odbor hydrotechnické stavby na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej, dnes Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1955. V roku 1975 absolvoval postgraduálne štúdium – zdravotné ekologické stavby, v roku 1995 mu Vedecká rada STU v Bratislave udelila titul Doctor honoris causa a v roku 1997 habilitoval na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity a bol menovaný docentom.

V rokoch 1955 – 1991 pracoval v Hydroconsulte Bratislava ako projektant, výrobný námestník, hlavný inžinier podniku, od roku 1991 pôsobil ako riaditeľ š.p. Vodohospodárska výstavba Bratislava.

Odbornú projektovú a investorskú činnosť vykonával v oblastiach: hydraulika otvorených korýt tokov, vodohospodárske bilancie v povodiach, vodárenstvo, ochrana podzemných vôd pred znečistením, čistenie odpadových vôd, vodné cesty a vodná doprava, špeciálne zakladanie pomocou podzemných stien, atď.

Podieľal sa na návrhoch a realizácii mnohých významných vodohospodárskych diel a hydrotechnických stavieb, predovšetkým Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Z ďalších odborných aktivít je to účasť na príprave vodného diela Wolfstahl-Bratislava, VD Lipovec – generel úpravy rieky Nitra, VD Ružín – návrhy dopravného riešenia prekládok ciest, železnice a mostov v oblasti Margecany, Elektráreň Vojany – doprava popolovín a ich skládka, splavnenie Moravy po Hodonín, Elektráreň Nováky. Mal rozhodujúci podiel na vyriešení ochrany podzemných vôd na Žitnom ostrove pred ropnými derivátmi. Bol hlavným inžinierom projektu ČOV v bratislavskom Slovnafte, podieľal sa na riešení projektu ČOV Chemických závodov Nováky, na sanácii skládky nebezpečných odpadov v Chemku Strážske.

Je autorom niekoľkých patentov a zlepšovacích návrhov, ako aj nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní: Rad Ľudovíta  Štúra I. triedy, cena Štefana Moyzesa  za prínosy k národnému životu od Matice slovenskej, Zlatý dvojkríž za zásluhy o národnú kultúru, Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica (1997).

Takmer dve desaťročia spolupracoval so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ako externý  prednášateľ vedeckého výskumu. Environmentálne témy prednášal aj na zahraničných univerzitách a vedeckých spoločnostiach v USA, Kanade, Venezuele, Mexiku, Juhoafrickej republike, v Číne, Japonsku a takmer vo všetkých štátoch Európy.

Pracoval vo vrcholnom orgáne Matice slovenskej, v Stálej konferencii slovenskej inteligencie, v odborných stavovských organizáciách a spolupracoval s umeleckou inteligenciou. Od roku 1998 – 2002 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

V roku 2000 významne prispel pri novelizácii nášho zákona č. 138/1992 Zb. k podpore autorizovaných stavebných inžinierov a jeho zásluhou sa im ponechali všetky právomoci pri výkone povolania v plnom rozsahu projektovania pozemných stavieb.

Slovenská komora stavebných inžinierov ocenila jeho zásluhy pre inžinierov a v roku 2012 mu udelila Pamätný list pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI.

Česť jeho pamiatke.