Slovenská komora stavebných inžinierov

Spomienka na prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 7. októbra 2021 navždy opustil náš významný a dlhoročný člen - pán prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

Narodil sa 23. augusta 1950 v Bijacovciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline v roku 1973. Svoju pedagogickú činnosť začal na Žilinskej univerzite v roku 1974. Pracoval na Katedre stavebných konštrukcie a mostov, kde vyučoval predmety kovové konštrukcie, kovové mosty, ich údržba a rekonštrukcia. V roku 1998 bol menovaný za profesora odboru teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

V rámci európskeho programu COST pôsobil výskumne na belgickej univerzite v oblasti konštrukcií s poddajnými spojmi. Aktívne sa tiež zapájal do programov Tempus, zameraných najmä na riadenie kvality. Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval v mnohých monografiách, skriptách a vysokoškolských učebniciach, v nespočetných vedeckých a odborných článkoch a referátoch doma i v zahraničí.

V rokoch 1994 – 1999 bol prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné styky a od roku 1999 bol dekanom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Následne zastával funkciu rektora Žilinskej univerzity od roku 2002 do 2010.

Prof. Bujňák sa stal už v r. 2001 autorizovaným inžinierom pre kategóriu dopravných stavieb a statiky stavieb. Od roku 2005 bol menovaný za člena Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky ako aj skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúcich a stavebný dozor, ktorých sa aktívne zúčastňoval a pri autorizácii zastával aj pozíciu predsedu senátu.

Jeho náhlym odchodom v ňom stratila akademická a odborná verejnosť veľkú osobnosť medzinárodného významu, ktorá výrazne ovplyvnila vedu a vzdelávanie v oblasti stavebníctva. Na univerzitách, kde pôsobil, formoval mnohé generácie študentov, ako aj svojich kolegov, odborne i ľudsky. Bol spoľahlivým a zodpovedným odborníkom aj v praxi a pri riešení náročných odborných problémov. Vzácne okamihy nám pripomenú pána profesora Bujňáka pri prevzatí francúzskeho štátneho vyznamenania „Officier dans l´Ordre National des Arts et Lettres - Oficiér Rádu umenia a literatúry“, ktoré mu za francúzsko-slovenskú spoluprácu udelil veľvyslanec Francúzskej republiky v r. 2010, ako aj prevzatie dekrétu „profesor emeritus“, ktorý mu bol udelený v júli 2021 za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania.

Ďakujeme, že sme s ním mohli stráviť kúsok života!

Česť jeho pamiatke.