Slovenská komora stavebných inžinierov

Spomienka na Ing. Pavla Filipa

S veľkým zármutkom oznamujeme priateľom a kolegom, že dňa 20. 12. 2021 nás vo veku 68 rokov navždy opustil

                                                             

                                                                    Ing. Pavel Filip

Ing. Pavel Filip podstatný čas svojho profesionálneho života pôsobil v projektovej činnosti, hlavne v oblasti navrhovania technického vybavenia budov.

Od osemdesiatych rokov minulého storočia bol projektantom v projektovej organizácii Stavoprojekt Trnava, od roku 1993 v projekcii Realstav, s.r.o. Trnava a neskôr vykonával povolanie autorizovaného stavebného inžiniera ako samostatný projektant.

Patril medzi prvých autorizovaných inžinierov Slovenskej komory stavebných inžinierov, keďže už koncom roku 1994 získal autorizáciu na Technické vybavenie stavieb a nepretržite ju vykonával až do konca. Od obnovenia komory bol vždy aktívnym členom Výboru Regionálneho združenia komory v Trnave, a dlhodobo až do súčasnosti bol tiež členom Autorizačnej komisie SKSI.

V roku 2005 bol menovaný ministrom za člena Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru a od roku 2007 aj pre skúšky na vykonávanie energetickej certifikácie budov. Pri skúškach odbornej spôsobilosti pôsobil aj ako garant na posúdenie dokladov ku skúškam pre región Trnava. Od roku 2012 až dosiaľ bol predsedom krajskej odbornej sekcie pre Technické vybavenie stavieb, kde zabezpečoval ako odborný garant viaceré podujatia.

Ing. Pavel Filip bol ženatý, mal dve dcéry, vnúčatá a posledné roky svojho plodného života trávil vo svojom rodinnom dome v Šelpiciach pri Trnave.

Predčasným odchodom Ing. Filipa stráca odborná inžinierska verejnosť vynikajúceho odborníka, kolegovia a priatelia skvelého kamaráta a rodina milujúceho manžela, otca a starého otca.

 Posledná rozlúčka s Ing. Pavlom Filipom bude v pondelok 27. decembra 2021 o 15.00 hod. na cintoríne v Šelpiciach.

 Česť jeho pamiatke!

Marián Petráš, Ján Kyseľ