Slovenská komora stavebných inžinierov

Prístup k územným plánom sa mení

Zdroj: Hospodárske noviny Strana: 15 Servis: 20 OTÁZOK A ODPOVEDÍ Dátum: 25.06.2020 Autor: Prílohu pripravila Táňa Rundesová

Aké novinky nastanú v stavebnej legislatíve, čo možno očakávať od presunu tejto agendy z obcí na štát, ako sa upravia povoľovacie procesy, približujú odborníci.

Na otázky redaktórky odpovedal aj náš predseda komory Vladimír  Benko (otázky 4 až 8)

Odpovedá tlačový a informačný odbor Úradu vlády

Gestorstvo prípravy zákona

1. Ktorá štátna inštitúcia bude pripravovať nový stavebný zákon, bude to Úrad vlády alebo ministerstvo dopravy a výstavby?
Na úrovni vlády je vytvorená pracovná skupina, ktorej cieľom je vypracovať paragrafové znenie stavebných predpisov. Do práce tejto skupiny sú zapojené všetky ministerstvá, ktorých sa daná téma priamo dotýka.

Presun agendy z obcí na štát
2. Mohli by ste potvrdiť, či budú po novom zrušené stavebné úrady v podobe, v akej ich poznáme dnes, teda na obciach?

Zrušenie stavebných úradov v dnešnej podobe je zámer, ktorý je jasne deklarovaný v programovom vyhlásení súčasnej vlády.

Odpovedá Ladislava Cengelová, ministerstvo dopravy a výstavby (na konferencii Development Summit 2020)
3. Rozdelenie práce
Ako sa podieľa vaše ministerstvo na prípravách nového stavebného kódexu?

Od júla 2020 bude účinná novela kompetenčného zákona, ktorým sa časť zodpovednosti za tvorbu stavebnej a bytovej legislatívy presunie na podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Medzi ministerstvom dopravy a výstavby a úradom podpredsedu vlády pre legislatívu panuje zhoda, že nosné témy ako stavebný zákon a štátne nájomné bývanie budú gestorované úradom podpredsedu vlády, pričom ministerstvo bude poskytovať všetky svoje kapacity, aby sme vedeli vytvoriť zmysluplný koncept a rozpracovanie ideí z programového vyhlásenia vlády. O detailoch procesu prípravy predpisov budeme verejnosť dostatočne včas informovať.

Odpovedá Vladimír Benko, predseda, Slovenská komora stavebných inžinierov
4. Priebežné zapracúvanie zmien
Príprava nového stavebného kódexu je opäť na stole – jeho novú verziu však pripravovala aj predošlá vláda. Má sa podľa vás prepracovať táto verzia alebo treba vytvoriť celkom novú?

Každé systémové nastavenie v stavebníctve, ktoré sa ukazuje, že dobre nefunguje, je potrebné meniť okamžite v súčasnej legislatíve. Paralelne pritom môžeme pripravovať návrh nového stavebného zákona. Jeho príprava by bola jednoduchšia, keby nastavenia v stavebníctve boli funkčnejšie. Kedykoľvek sa totiž schváli nový zákon, začnú nám v krátkom čase pribúdať novelizácie. Oveľa menej by ich bolo potrebných, keby sa vychádzalo zo zmien, ktoré boli už zavedené do praxe. Do parlamentu by sa malo ísť nielen s novým stavebným zákonom, ale aj s pripravenými zmenami týkajúcimi sa všetkých dotknutých zákonov a treba mať tiež pripravené primerané vykonávacie predpisy.

5. Podiel na prípravách
Ako sa podieľa vaša komora na prípravách novej stavebnej normy?

Naša komora aj s partnerskými organizáciami, ktoré združujú nielen projektantov, ale aj odborníkov pri zhotovovaní a tiež verejných investorov, priebežne spolupracuje na pripravovaní základných téz, ktoré by v legislatíve investičnej výstavby nemali chýbať. Ponúkame ich a snažíme sa kompetentných na ministerstve dopravy a výstavby, ale aj poslancov presvedčiť, že by bolo pre Slovensko dobré ich prijať okamžite do súčasne platnej legislatívy a zároveň ich zapracúvať do návrhov nových stavebných zákonov.

6. Systémové novinky
Má sa podľa vás niečo zmeniť na kompetenčnom usporiadaní stavebných úradov?

Slovensko bude musieť v krátkom čase zaviesť možnosť elektronického odovzdávania projektovej dokumentácie. V tejto oblasti výrazne zaostávame nielen za členskými krajinami EÚ, napríklad Macedónsko ju má zavedenú od roku 2006. Po zavedení elektronického odovzdávania bude jednoduchšie zaviesť systémové zmeny pre oveľa rýchlejšie vydávanie záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Po dohode medzi ministerstvom dopravy a výstavby s ministerstvom životného prostredia by bolo vhodné nastaviť aj schvaľovacie procesy EIA, teda vplyvov na životné prostredie, ktoré by sa v praxi nezneužívali.

7. Vysoký nápor
Nebudú zmeny, ktoré navrhujete, znamenať enormný nápor na odbornosť ľudí v stavebnom procese?


Určite áno. Tieto a ďalšie potrebné zmeny tu vyvolajú veľkú potrebu odbornosti, a to aj pracovníkov na stavebných úradoch. Rovnako si to vyžiada ich lepšie hardvérové vybavenie. Z hľadiska odbornosti je potrebné prehodnotiť aj počet stavebných úradov.

8. Nízka bezpečnosť
Dlhodobo kritizujete upadajúcu bezpečnosť stavieb na Slovensku, čím sa dospelo k takému stavu?

Systém pre stavebníctvo je na voľnom trhu EÚ na Slovensku nastavený tak, že vo väčšine prípadov o projekte aj o stavbe rozhoduje „fetiš minimálnej ceny“. Na trhu sú žiadaní odborníci, ktorí urobia návrh a zhotovenie pre investora čo „najlacnejšie“. Najmä z tohto dôvodu to má naša komora veľmi ťažké. Záujem o celoživotné vzdelávanie nemotivujú trhové požiadavky. Ak inžinieri budú požadovať vo svojich projektoch primerane potrebnú kvalitu, ich šanca získať zákazku sa rapídne znižuje. Zdá sa, že dlhodobý systém celoživotného vzdelávania je pre našu komoru na voľnom trhu nastavený „ubližujúco“ pre svojich členov.

Odpovedá
Matej Števove, hovorca, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto

9. Prenesený výkon
Pri tvorbe nového stavebného zákona sa objavila aj alternatíva, aby sa agenda výstavby vrátila znova z obcí do rúk štátu. Aký máte na to názor?

Stavebné úrady predstavujú prenesený výkon štátu. Dôležité je, aby konali odborne, v súlade so zákonom a vo verejnom záujme. Z tohto pohľadu je nepodstatné, či spadajú pod štát alebo pod obec; na ich dobré fungovanie potrebujeme kvalitných zamestnancov, jednoznačný a jasný stavebný zákon, ktorý reflektuje súčasné požiadavky na výstavbu a nespochybniteľné výklady a usmernenia k zákonu, ktoré vydáva ministerstvo.

10. Nízka kvalifikácia
Veľká kritika často zaznieva v súvislosti s neprofesionalitou stavebných úradov, ktoré spadajú pod obce. Čo sa s tým dá robiť?

Odbornosť stavebných úradov je taká, aká je odbornosť ich zamestnancov. Tí môžu byť kompetentní bez ohľadu na to, či agenda stavebného úradu spadá pod obce alebo pod štát. Na druhej strane platí aj to, že kritika stavebných úradov je veľmi často nepodložená odborným a právnym poznaním. Ak má zmysel oddeliť stavebné úrady od obce, tak preto, že v podstate žiaden stavebný úrad nemôže preskúmavať svoje rozhodnutia ani ich meniť, a to ani v prípade, že ide o rozhodnutia vydané bez úplného zistenia stavu veci, bez zladenia záväzného stanoviska s inými stanoviskami či vydané na základe záväzného stanoviska nesprávne konštatujúceho súlad stavby s územným plánom, hoci ide o porušenie zákonov a ostatných predpisov. Vzniká dojem, že novozvolené vedenie obcí a miest môže zniesť zo stola zlé rozhodnutia predchodcov a opraviť tie už vydané. Nemôže. Volený štatutár obce a tiež štatutár stavebného úradu sa často ocitajú v schizofrenickej situácii, keď starosta de facto musí pri splnení podmienok a súhlasných stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov vydať povolenie.

Odpovedá
Dana Čahojová, starostka, Bratislava-Karlova Ves

11. Presun právomocí
Podľa najnovších zámerov s novým stavebným zákonom sa zvažuje, že by sa stavebné úrady presunuli z obcí na štát – súhlasili by ste?

Ak by sme sa na to pozerali len z finančného hľadiska, tak áno. Samosprávy vysoko doplácajú na prenesený výkon štátnej správy. Z vecného hľadiska však predstavitelia obce najlepšie poznajú konkrétne problémy obce, vedia vyhodnotiť potreby vzhľadom na územný plán, konkrétnu lokalitu budúcej výstavby, infraštruktúru, dopravnú obsluhu či podzemné vody a nesú za to aj priamu zodpovednosť pred obyvateľmi. Samostatným problémom sú malé obce, ktoré nevedia financovať stavebný úrad zo svojho rozpočtu, na čo dopláca odbornosť nielen stavebného úradu, ale aj obce ako orgánu ochrany prírody a neraz aj cestného správneho orgánu.

Odpovedá
Zdenka Marhefková, hovorkyňa primátora, Banská Bystrica

12. Pravidelné školenia
Ako vidíte možnosť, že sa stavebné úrady vrátia z obcí opäť do kompetencie štátu? Pracovníkom obcí sa v tomto často vyčíta aj neprofesionalita.
S takouto zmenou by sme nesúhlasili. Mesto by si v takom prípade nemohlo regulovať výstavbu na svojom území. Pokiaľ ide o neprofesionalitu, možno ide o problém menších obcí. Nemáme vedomosť, že by boli zamestnanci nášho stavebného úradu neprofesionálni. Ide o dlhoročných odborných pracovníkov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú, zúčastňujú sa na školeniach.

13. Začiatok zámeru
Aký postup treba dodržať pri ohlásení stavby?

Najprv vyplníte formulár na ohlásenie drobnej stavby a pripojíte situačný výkres. Ak ide o jednoduchú stavbu, pripojíte k ohláseniu podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Môže sa však stať, že stavebný úrad vám určí, že na ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce musíte mať aj stavebné povolenie. Pozor, realizovať stavby, úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa predchádzajúcich informácií môžete tiež až po tom, ako dostanete písomné oznámenie stavebného úradu – ten vám najprv musí oznámiť, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Na takéto rozhodnutie má 30 dní. Úrad pripojí k písomnému oznámeniu overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu, k oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Potom môžete ohlásený plán začať realizovať, a to do dvoch rokov odo dňa, keď vám doručia spomínané oznámenie. Platí to vtedy, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

14. Potrebné doklady
V ktorých prípadoch si vystačím len s ohlásením na stavebnom úrade?

Ohlásenie vám stačí pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, pri úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, vzhľad objektu alebo životné prostredie, a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Ďalej to platí pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku šesť metrov, šírku 2, 5 metra a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 štvorcových metrov a výšku 4,5 metra, pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby, a tiež pri reklamných stavbách, na ktorých je najväčšia informačná plocha menšia ako tri štvorcové metre.

15. Predpísaný postup
Keď chcem požiadať o vydanie stavebného povolenia, aký postup musím dodržať?

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou, ktorú vypracovala oprávnená osoba, podávate ako stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvediete účel a spôsob užívania stavby, miesto a predpokladaný čas jej skončenia. Pri stavbe na určité obdobie uvediete aj obdobie užívania stavby.

16. Úradná žiadosť
Ktoré náležitosti by mala obsahovať žiadosť o takéto povolenie?

Musí tam byť: meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka, ďalej – druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia a pri dočasnej stavbe aj obdobie jej trvania. Ďalej tam musí byť: parcelové čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelové čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, potom – meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou, základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach a napokon – zoznam účastníkov konania, ktorí sú vám známi.

17. Priložené dokumenty
Čo sa prikladá k žiadosti?

Doklady, ktorými sa preukazuje, že stavebník je vlastník pozemku či stavby alebo že má k nim iné právo, projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o určené stavby, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním; rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov; doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti; ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

18. Výzva na doplnenie
Keby žiadosť neobsahovala dostatočné podklady, ako reaguje úrad?

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia, neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej, prípadne ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil. Alebo aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Stavebný úrad stavebníka upozorní aj na to, že v prípade nesplnenia stavebné konanie zastaví.

19. Výpočet osôb
Ako sa celý proces sfinalizuje?

Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia pošle projektovú dokumentáciu po jednom exemplári, ktorý musí byť overený, nasledujúcim osobám a inštitúciám: stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, vlastníkovi stavby, ak tento nie je stavebníkom. Jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si úrad ponechá pre seba. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov po tom, ako v určitý deň nadobudlo právoplatnosť. Táto lehota neplatí, ak stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčí na začatie stavby dlhšiu lehotu.

20. Dôležité lehoty
Mohli by ste zhrnúť najdôležitejšie lehoty?

Do 30 dní musí stavebný úrad rozhodnúť, že môžete postaviť drobnú stavbu. Do dvoch rokov od doručenia písomného oznámenia úradu musíte začať realizovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce.

 
Odpovede pripravené v spolupráci s portálom slovensko.sk