Slovenská komora stavebných inžinierov

Pripomienkovanie TP na stránke SSC - RÚ – Stanovenie vlhkosti, nasiakavosti a vzlínavosti betónu podľa STN 73 1316: 1989

Oznamujeme Vám, že na webovom sídle SSC v sekcii Technické predpisy, TPR – Pripomienkovanie https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/tpr-pripomienkovanie.ssc  sme zverejnili na pripomienkovanie I. návrh

Rozborovej úlohy (RÚ) – Stanovenie vlhkosti, nasiakavosti a vzlínavosti betónu podľa STN 73 1316: 1989.

Pripomienky prosíme zaslať vo formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle SSC na vyššie uvedenej adrese.

Za Vaše prípadné stanovisko Vám vopred ďakujeme, ostatné informácie nájdete na webovom sídle SSC.

S pozdravom

Ing. Zuzana Drgon
hlavný odborný zamestnanec
pre normalizáciu a RVT

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
M: +421 911 852 910
T: +421 2 502 55 447
E: zuzana.drgon@ssc.sk
W: www.ssc.sk

Vážení členovia, ak budete mať k predloženým materiálom návrhy alebo pripomienky, zašlite ich v kópii aj na SKSI s adresovaním na odbornú sekciu DSMIUP (sksi@sksi.sk, tomko@sksi.sk). Ďakujeme.