Slovenská komora stavebných inžinierov

OBNOVA RODINNÝCH DOMOV

(Výzva Slovenskej agentúry životného prostredia)

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila výzvu „Obnov dom“, ktorej cieľom je podporiť a obnoviť 30-tisíc starších rodinných domov v období od 3. kvartálu 2022 až do roku 2026 na celom území Slovenska.
Majitelia si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného domu zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa budovy, výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania.
Podpora je určená pre už zrealizované obnovy rodinných domov, ktorých obnova začne až po termíne stanovenom v podmienkach oprávnenosti a pripravované projekty, ktoré budú realizované po zverejnení prvej výzvy v 3. kvartáli 2022 a podaní žiadosti o podporu.
Na obnovu je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.
Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.
Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.
Viac informácií o výzve nájdete na - https://obnovdom.sk/

 Koho osloviť s vypracovaním projektovej dokumentácie, alebo energetického certifikátu?

Slovenská komora stavebných inžinierov vedie zoznam autorizovaných stavebných inžinierov a evidenciu odborne spôsobilých osôb na vyhotovenie energetickej certifikácie budov, ktorí získali požadované oprávnenie na vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb na vydanie stavebného povolenia, vrátane projektového energetického hodnotenia ako aj na vyhotovenie energetického certifikátu budov.
Tieto oprávnené osoby si môžete vyhľadať cez náš verejný informačný portál https://verejnyportal.sksi.sk/search, po zadaní vhodných výberových kritérií (podľa nižšie uvedeného vzoru) a z príslušného kraja/okresu, napr. Galanta) a dáte si ich „vyhľadať“. Následne ich oslovíte a dohodnete si podmienky spracovania vami požadovaného.

Pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia stavby a dokumentácie na vydanie stavebného povolenia si vyberte niekoho z našich autorizovaných stavebných inžinierov s platným oprávnením pre kategóriu pozemné stavby (označenie 100 + 410) z príslušného kraja/okresu.  

 

Pre vyhotovenie energetického certifikátu budete potrebovať odborne spôsobilú osobu z evidencie pre energetickú hospodárnosť budov najmä pre oblasť: „Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov“ (označenie 1) v kombinácii s „Vykurovanie a príprava teplej vody“ (označenie 2).

 

Slovenská komora stavebných inžinierov pripravila v spolupráci s Slovenskou agentúrou životného prostredia semináre k Obnove rodinných domov.

Seminár: DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV
(26. apríla 2022)

1 . PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR – BUDOVY FINANCOVATEĽNÉ Z POO
Kristína Korčeková, NIKA    https://youtu.be/z60-UmAm9KI

 2 . KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA HISTORICKÝCH VEREJNÝCH BUDOV
Peter Gergely, MDV SR       https://youtu.be/wW5SWa_wIBs

3. KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV
Danka Balalová, SAŽP        https://youtu.be/tsRrEc8wfjo

4. PRÍKLADY ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE OBNOVU RD Z POO
Peter Lobotka, SAŽP         
https://youtu.be/AaYxUwxvKDw

 5. FINANČNÉ LIMITY – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV – ROZPOČTOVANIE 3 TYPOV RD
Rudolf Pojezdala, SAŽP      https://youtu.be/oL0klXtRJNU

 6. ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AKTUÁLNE (INFORMÁCIA O DELIACEJ LÍNII S POO)
Michal Ilovič, SIEA            
https://youtu.be/aOXpn55X7M8

7. INFORMÁCIA O SÚŤAŽI NÁVRHOV NA RIEŠENIE OBNOVY RODINNÝCH DOMOV Z POO - TYP „ŠTVOREC“, „KOCKA“, „ORAVA“;
Rea Dilhoffova, SKA         
https://youtu.be/7hhZvSJN5sQ

DISKUSIA:   https://youtu.be/L6JDsdTWdIE

 
Seminár: AKO SPLNIŤ PODMIENKY PLÁNU OBNOVY RODINNÝCH DOMOV
(23.júna 2022)

1. OBNOVA RODINNÝCH DOMOV CEZ PLÁN OBNOVY
Ing. Omar Temori, PhD., SAŽP    https://youtu.be/M4QBl9hjP-I

2. SIMULÁCIA ENERGETICKEJ ÚSPORY
Ing. Vladimír Balent,  Saint-Gobain    https://youtu.be/91y34N3A4EY

 DISKUSIA:   https://youtu.be/KfMbHNIjrSQ

 Slovenská komora stavebných inžinierov pripravuje aj ďalšie vzdelávacie aktivty v tejto oblasti.