Slovenská komora stavebných inžinierov

Mimoriadne ocenenie ZLATÁ MEDAILA SKSI pre doc. Ing. Ota Makýša, PhD.

V utorok  24. augusta 2021 predseda SKSI prof. Dipl.- Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.  odovzdal mimoriadne ocenenie ZLATÚ MEDAILU SKSI doc. Ing. Otovi Makýšovi, PhD., pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea - 90 rokov, za jeho dlhoročnú zaslúžilú aktívnu činnosť pre SKSI a za jeho celoživotnú významnú pedagogickú, odbornú, vedecko-technickú a výskumnú činnosť v oblasti stavebníctva.

 Srdečne blahoželáme!