Slovenská komora stavebných inžinierov

HYGIENICKÉ OPATRENIA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI 2020

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SA KONÁ!

19. september 2020, Bratislava

Vážení členovia,

dovoľujeme si  Vás  informovať o opatreniach vyplývajúcich z nariadení ÚVZ SR a RÚVZ Bratislava ako aj Rektorátu STU a Stavebnej fakulty STU (prenajímateľa priestorov), ktoré bude nutné dodržiavať počas Valného zhromaždenia SKSI 2020 (ďalej len VZ),  ktoré sa koná 19. septembra 2020 o 9.00 hod. v Aule akademika Bellu (B-101) na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Pre bezpečnosť a ochranu zdravia nás všetkých Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných nariadení:

  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,(pozn. každý člen má v prípade svojej neprítomnosti na VZ možnosť využiť svoje hlasovacie právo formou splnomocnenia, ktoré nájdete v členskej zóne: https://www.sksi.sk/domov/clenska-zona/valne-zhromazdenie-sksi/valne-zhromazdenie-sksi-2020)
  • pred vstupom do budovy bude každému účastníkovi odmeraná teplota, (pozn. v prípade zvýšenej telesnej teploty sa bude postupovať podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR/RÚVZ a v súlade s vydaným usmernením hlavného hygienika SR),
  • pri vstupe do budovy bude nutná dezinfekcia rúk, ktorá je pre všetkých zabezpečená aj počas celého priebehu VZ,
  • ak sa u účastníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
  • zákaz podávania rúk,
  • pri vstupe do budovy a počas celého trvania VZ je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom, s výnimkou pri konzumácii jedla počas prestávok,
  • dodržiavanie odstupov medzi osobami min. 2 m pri vstupe do budovy a vo všetkých priestoroch budovy,
  • dodržiavanie zasadacieho poriadku v aule – sedenie je šachovnicové a medzi osobami je minimálne jedna voľná stolička,
  • počas zasadnutia VZ bude vždy po 90 minútach 30 minútová prestávka z dôvodu dôkladného vyvetrania miestnosti,
  • počas zasadnutia je v aule zakázané jesť, piť, žuvať žuvačky!

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si na VZ so sebou doniesli vyplnené ČESTNÉ VYHLASENIEktoré odovzdáte pri vstupe do budovy.

Materiály na Valné zhromaždenie SKSI 2020 nájdete na webovej stránke www.sksi.sk v časti členská zóna a v ľavom menu kliknete na Valné zhromaždenie SKSI a Členské schôdze RZ

O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať a v prípade nejasností a ďalších otázok sme Vám plne k dispozícii.

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie vyššie uvedených opatrení.

Vaša SKSI