Slovenská komora stavebných inžinierov

GRATULUJEME ING. BOHUMILOVI BOHUNICKÉMU K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Ing. Bohumil Bohunický,
autorizovaný stavebný inžinier SKSI - statika stavieb.

Nedávno sa pri plnom pracovnom zaťažení a pri dobrom zdraví dožil pekného životného jubilea 70 rokov náš priateľ, kolega a aktívny člen SKSI. 
Narodil sa 11. septembra 1951 v Bratislave v rodine akademického sochára – reštaurátora a speváčky zboru Opery SND v Bratislave. 
V roku 1969 maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole na Cádrovej ulici v Bratislave – niekdajšej obdobe gymnázia. V rokoch 1969 až 1974 absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, na ktorej promoval v odbore Pozemné stavby.
Po promócii pôsobil vo viacerých projektových ústavoch a organizáciách ako projektant statiky.  Od roku 1993 pôsobí ako samostatný subjekt, autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb. Špecializuje sa na betónové, murované, oceľové a drevené konštrukcie ako aj na zakladanie stavieb. Je uznávaným odborníkom na predpäté plachtové membrány a s nimi súvisiace konštrukcie.
Počas svojho profesionálneho pôsobenia vypracoval buď v spolupráci, alebo samostatne projekty veľkého množstva nosných konštrukcií stavieb, alebo ich častí.
Zaoberá sa problémami funkcionálnej analýzy a optimalizačnými metódami, ktoré uplatnil najmä pri úlohách súvisiacich s návrhom plachtových a membránových konštrukcií. Odvodil a numericky vyriešil diferenciálne  rovnice pre výpočet tvaru  plachty napnutej cez voľné laná.
Je autorom mnohých odborných článkov a príspevkov, ktoré publikoval na statických konferenciách v Piešťanoch a konferenciách  Betonárske dni na STU v Bratislave. Jeho publikačná činnosť je zameraná na teóriu, metódy výpočtov a riešenia stavebných konštrukcií.
Podieľal sa ako spoluautor na niekoľkých publikáciách, ktoré vydal Spolok statikov Slovenska ako sú napríklad Statické tabuľky 2010 a Vybrané state z konštrukcií namáhaných dynamickými a seizmickými účinkami 2018.
Je zakladajúcim členom obnovenej SKSI, v ktorej sa angažoval najmä pri autorizácii inžinierov v odbore Statika stavieb -  niekoľkokrát bol v tomto odbore zvolený za člena autorizačnej komisie.
Náš jubilant vyvíja aktívnu činnosť v rámci širšej činnosti SKSI, najmä ako aktívny člen odbornej sekcie statiky, kde je aj členom výboru odbornej sekcie statika stavieb pri RZ SKSI Bratislava a členom skúšobnej komisie pre činnosť statika stavieb. Rozsah činnosti jubilanta je pre širokú verejnosť z oblasti nosných konštrukcií stavieb je veľmi bohatý a obsiahly.

V minulosti sa amatérsky venoval insitnej grafickej tvorbe – ilustroval články pre skautský časopis Médium.
Od roku 2007 je členom Leteckej amatérskej asociácie SR, v ktorej sa rekreačne venuje lietaniu na padákovom klzáku.

Ďakujeme mu v mene technickej verejnosti a v mene členov SKSI a priateľov za všetko, čo pre širokú odbornú prax a Slovenskú komoru stavebných inžinierov vykonal.
Želáme čerstvému jubilantovi veľa pevného zdravia, veľa pracovnej energie, elánu, osobnej spokojnosti a radosť z dobre vykonanej práce.

Štefan Gramblička