Slovenská komora stavebných inžinierov

Elektronizácia odborných skúšok

Po úspešnom elektronickom testovaní odbornej spôsobilosti Stavbyvedúci / Stavebný dozor (SV/SD) Slovenská komora stavebných inžinierov pristúpila aj k elektronickému testovaniu Autorizovaných stavebných inžinierov (ASI).

Od 14. –  do 16. júla 2020 prebiehali v Košickej regionálnej kancelárii SKSI  prvýkrát autorizačné skúšky elektronickou formou. Uchádzači o zapísanie  do zoznamu autorizovaných inžinierov vymenili písomné testy za tablety, a tak si svoje vedomosti otestovali elektronicky.  Každý uchádzač obdržal jedinečný test, ktorý musel vyplniť v stanovenom časovom limite. Cieľom elektronického testovania je transparentnosť  a efektívnosť skúšania. Skúšky sú rozdelené do dvoch častí, písomnej a ústnej. Po dosiahnutí dostatočného počtu bodov v  písomnom teste uchádzač pokračuje na ústnu časť skúšky. Ak absolvuje aj tú úspešne a zloží sľub, je zapísaný do zoznamu autorizovaných inžinierov.

Komora ponúka všetkým záujemcom aj prípravné semináre ku skúškam , počas ktorých sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku.

Slovenská komora stavebných inžinierov vydáva viacero typov oprávnení. Podľa rozsahu, obsahu činností a oprávnení sú autorizovaní stavební inžinieri rozdelení do jednotlivých kategórií.

Autorizovaní stavební inžinieri sú oprávnení poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky, ako aj vo všetkých členských štátoch EÚ.