Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizovaní inžinieri, ktorí AKTÍVNE NEVYKONÁVAJÚ povolanie

Autorizovaným inžinierom, ktorí nevyužívajú aktívne svoje autorizačné osvedčenie a pečiatku, resp. dlhdohobejšie nevykonávajú regulované povolanie, odporúčame pozastaviť si autorizáciu v zmysle článku 4a Štatútu SKSI alebo „dočasne“ sa vyčiarknuť zo zoznamu, čím sa môžu vyhnúť prípadným nedoplatkom a pokutám, ktoré by mohli v niektorých prípadoch vzniknúť z pohľadu Sociálnej poisťovne.
O vyčiarknutie/pozastavenie by mali požiadať aj inžinieri, ktorí si požiadali o predčasný dôchodok, keďže autorizačné osvedčenie ich oprávňuje k podnikaniu. Autorizovaní inžinieri s pozastaveným výkonom povolania podľa čl. 4a štatútu počas celého kalendárneho roka, majú nárok na znížený členský príspevok za príslušný rok vo výške 35,00 €. Ak sa pozastavenie začne alebo ukončí v priebehu roka, v tento rok musia doplatiť plnú sumu členského príspevku. 

Podrobnejšie informácie o tejto situácii nájdete aj na našej stránke:

Inžinieri, ktorí zmenili formu výkonu povolania vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“ vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Inžinieri na materskej/rodičovskej dovolenke, ktorí nevykonávajú aktívne povolanie, alebo zamestnanci, ktorí ukončili zamestnanecký/pracovnoprávny vzťah a sú, resp. chcú sa zaevidovať na úrade práce ako poberatelia príspevku, by sa mali informovať priamo v Sociálnej poisťovniústredie, ako majú ďalej postupovať v ich konkrétnom prípade, vzhľadom na skutočnosť, že sú držiteľmi autorizačného osvedčenia, ktoré ich oprávňuje k podnikaniu.

VYČIARKNUTIE autorizovaného inžiniera (či už dočasné alebo nastálo), je možné po vyplnení a odoslaní online Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu ASI odovzdaní autorizačných dokladov (osvedčenia a polyméru z pečiatky) na príslušnú regionálnu kanceláriu.

Inžinier, ktorý bol vyčiarknutý zo Zoznamu, môže aj naďalej využívať VÝHODY plynúce z členstva v SKSI, ak si zvolí DOBROVOĽNÉ ČLENSTVO ako fyzická osoba. Preradenie za DČ-FO je bezplatné a pri opätovnom zápise do Zoznamu uhradí inžinier len polovičné zápisné (vo výške 58 eur).
(podotýkame, že počas DČ-FO sú autorizačné doklady uložené v depozite SKSI a inžinier nevykonáva povolanie AI).

Pre bývalého autorizovaného inžiniera je dobrovoľné členstvo v Komore výhodné najmä pre: 

tzv. udržiavacie poistenie – cez rámcovú zmluvu komory,
elektronický prístup ku všetkým normám STN - služba STN-online,
komorovú e-mailovú adresu s kapacitou 50 MB ako aj ďalšie výhody.

Inžinier (dôchodca, na materskej/rodičovskej dovolenke), ktorý požiada počas roka o vyčiarknutie zo Zoznamu AI a stane sa DČ-FO, môže v rámci dobrovoľného členstva v ďalšom roku navyše využiť zvýhodnený znížený členský príspevok (vo výške 11 eur alebo 33 eur).


Inžinier, vyčiarknutý zo Zoznamu AI, môže požiadať o jeho OPÄTOVNÉ ZAPÍSANIE do Zoznamu (pozn. v súčasnosti je možný opätovný zápis bez vykonania skúšky, ak inžinier o neho požiada max. do 5-tich rokov od vyčiarknutia) po splnení nasledovného:

- predložiť Žiadosť o opätovný zápis do Zoznamu autorizovaných inžinierov
- preukázať, že odovzdal autorizačné doklady (osvedčenie + polymér z pečiatky) do depozitu SKSI už pri vyčiarknutí
- predložiť aktuálny výpis z registra trestov
- mať vyrovnané všetky záväzky voči SKSI (uhradený členský príspevok za rok, v ktorom bol vyčiarknutý).