Slovenská komora stavebných inžinierov

Spôsob a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií SKSI

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

Služba alebo tovar

1 strana alebo 1 kus

tlač alebo kopírovanie

jednostrannej A4 / čiernobiele

0,10 €

tlač alebo kopírovanie

obojstrannej A4 / čiernobiele

0,20 €

tlač alebo kopírovanie

jednostrannej A3 / čiernobiele

0,15 €

tlač alebo kopírovanie

obojstrannej A3 / čiernobiele

0,30 €

CD

1 ks

1,00 €

obálka

1 ks formát C4 (veľká)

0,07 €

obálka

1 ks formát C5 (stredná)

0,03 €

obálka

1 ks formát C5 s doručenkou

0,37 €

obálka

1 ks formát C6 (malá)

0,01 €

obálka

1 ks formát C6 s doručenkou

0,11 €

 2. Bezplatne sa poskytujú informácie:

a)   ústne a telefonicky,
b)   zasielané elektronickou poštou,
c)   ak náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie sumárne neprekročia 5 €,
d)   žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu.

3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa účtujú podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

4. Žiadateľ môže uhradiť náklady nasledovnými spôsobmi:

-    poštovou poukážkou typu „U“,
-    bezhotovostným prevodom na účet SKSI:

Banka:                          Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:                    2926886553
Kód banky:                   1100
BIC (SWIFT):               TATRSKBX
IBAN:                           SK5411000000002926886553
Variabilný symbol:        99999
Správa pre adresáta:   poplatok za informácie.
Pri platobnom styku sa používa IBAN účtu SKSI.