Slovenská komora stavebných inžinierov

Ako podať žiadosť o informácie

 Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:

a) elektronickou poštou na adresu: sksi@sksi.sk - nepretržite,
b) písomne poštou na poštovú adresu Úradu SKSI: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, P. O. Box 10, 810 05 Bratislava,
c) osobne na sekretariáte Úradu SKSI, v úradných hodinách:

Pondelok              8.00 – 11.30 hod.               12.30 – 15.00 hod.
Utorok                  neúradný deň
Streda                  8.00 – 11.30 hod.               12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok                 8.00 – 11.30 hod.              
Piatok                  neúradný deň

d) telefonicky na mobilnom čísle 0901 914 570, každý deň od 8.00 do 15.30 hod.,

Žiadosť o sprístupnenie informácií obsahuje:

a)  meno, priezvisko a adresu žiadateľa alebo názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)  označenie povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,
c)  predmet požadovaných informácií,
d)  navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, sekretariát Úradu SKSI bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní doplnil chýbajúce údaje. Po márnom uplynutí lehoty, ak žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží bez vydania rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informáciu.