Slovenská komora stavebných inžinierov

Legislatíva

Každý člen SKSI má právo zapojiť sa do legislatívneho procesu nielen ako občan, ale aj priamo cez SKSI. Jednou z hlavných úloh SKSI je preto dlhodobo presadzovať záujmy členov SKSI a spolupodielať sa na dianí v sociálnej, hospodárskej, ale aj vzdelávacej a kultúrnej oblasti.

SKSI sa dlhodbo zapája do legislatívnych procesov zmien zákonov, vyhlášok a metodík a podporuje zmeny, ktoré pozitívne vplývajú nie len na podnikateľský sektor v oblasti stavebníctva, ale aj na celú spoločnosť ako takú. Pre potrebné zmeny poukazuje a vyvoláva diskusie o problémoch v rámci stavebníctva a snaží sa pomocou svojej členskej základe aktivizovať odborníkov pre jednotlivé oblasti. Široká členská základňa dáva dobrý základ pre zapojenie sa do jednotlivých problematík a predkladať možné riešenia. 

Predkladateľ je v zmysle Čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR povinný v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu zverejniť predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu.

Účelom predbežnej informácie je informovať verejnosť a orgány verejnej správy o zámere predkladateľa spustiť tvorbu návrhu právneho predpisu. Predbežnú informáciu je potrebné zverejniť v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby právneho predpisu.

V predbežnej informácii by mal predkladateľ najmä stručne uviesť:

  1. základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu,
  2. zhodnotenie súčasného stavu,
  3. spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu právneho predpisu,
  4. predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.


K predbežnej informácii môže verejnosť prostredníctvom portálu Slov-Lex zaslať pripomienky smerujúce k návrhu ako takému, ktorými sa predkladateľ musí zaoberať a ktoré musí zhodnotiť v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.

Verejnosť môže po zverejnení predbežnej informácie taktiež vyjadriť záujem participovať na tvorbe právneho predpisu, napríklad vyjadrením záujmu o účasť v pracovnej skupine, ad-hoc konzultácie, prípadne iný spôsob. Užitočnou pomôckou v tomto smere, ako pre predkladateľa, tak i verejnosť, je odporúčací materiál Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

V prípade záujmu zapájať sa do legislatívneho procesu nás kontaktujte na sksi@sksi.sk alebo oslovte vašu odbornú sekciu, alebo regionálnu kanceláriu.

Pravidelne sledujeme a monitorujeme legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo alebo aj nepriamo aktivít a činností SKSI a jej členov. 
Legislatívny monitoring relevantných právnych predpisov.