Slovenská komora stavebných inžinierov

Aplikácia noriem súboru STN 72 7221

Publikácia, ktorú vydalo Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov sa poskytuje bezplatne na stiahnutie autorizovaných inžinierom a ostatným záujemcom.

názov: APLIKÁCIA NORIEM SÚBORU STN 72 7221


spracoval: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
autor: Ing. Anna Pauliková; prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

lektoroval: Ing. Roman Horečný
termín spracovania: september 2022
evidenčné číslo: 04/2022/10220033-O/P
počet strán: 16
vydanie: prvé

ISBN 978-80-8076-149-3


Pre občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov vydalo
vydavateľstvo JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 810 05 Bratislava 15

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnúť.