Slovenská komora stavebných inžinierov

Pripomienkovanie predbežnej informácie do 16. januára 2023

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti predbežnú informáciu týkajúcu sa návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch, ktorá je od 2.1.2023 do 16.1.2023 v štádiu pripomienkovania.

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/1

SKSI