Slovenská komora stavebných inžinierov

Poškodzovanie mena Slovenskej komory stavebných inžinierov

Slovenská komora stavebných inžinierov zaslala  Ministerstvu vnútra SR „Žiadosť  o zabezpečenie nápravy a odstránenie protiprávneho stavu, vo veci poškodzovania mena Slovenskej komory stavebných inžinierov“ a „Žiadosť o súčinnosť vo veci zmeny názvu Občianskeho združenia Stavebná komora Slovenskej republiky, o. z.".

Zároveň Slovenská komora stavebných inžinierov zaslala list s opakovanou výzvou na odstránenie protiprávneho názvu „Stavebná komora Slovenskej republiky, o. z."  aj občianskemu združeniu.

SKSI bola zriadená v roku 1992, a to na základe zákona č. 138/1992 Zb. (Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch) ako samosprávna stavovská právnická osoba, ktorá zastupuje autorizovaných stavebných inžinierov Slovenskej republiky opätovne požiadala  Ministerstvo vnútra SR o pomoc a súčinnosť pri odstránení zisteného protiprávneho stavu spôsobeného zavádzajúcim názvom a činnosťou občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.".

SKSI počká na stanovisko Ministerstva vnútra SR  a následne  podnikne potrebné kroky na ochranu komory a jej členov.

List Ministerstvu vnútra SR

List Občianskemu združeniu Stavebná komora Slovenskej republiky.

Stanovisko právnika Slovenskej komory stavebných inžinierov.