Slovenská komora stavebných inžinierov

Inžinierska cena 2022/2023

12. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY 2022/2023 za najlepšiu  diplomovú prácu inžinierskeho štúdia sa uskutoční 22. februára 2024 o 15.00 na Mýtnej 29 v Bratislave, v priestoroch Slovenskej komory stavených inžinierov na 3.posch.

Cieľom súťaže je zapojiť fakúlty technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže s cieľom zvyšovať kvalitu diplomových prác a súčasne motivovať univerzity ku kvalitnej príprave budúceho absolventa na profesionálnu kariéru projektanta - autorizovaného inžiniera. V hodnotenom 12. ročníku, na základe výberu vo fakultných kolách, bolo zaslaných do súťaže celkovo 17 diplomových prác. Porota posudzovala a hodnotila prihlásené diplomové práce obhájené v akademickom roku 2022/2023 s nasledovným rozdelením podľa jednotlivých fakúlt:

SvF STU v Bratislave - 6 prác
SvF ŽU v Žiline - 5 práce
SvF TU v Košiciach - 4 práce
FEI  TU v Košiciach - 2 práce

Práce posudzovala a ocenenia udelila odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Inžinierskej ceny.

Odborná porota pracovala v zložení:

Ing. Tomko Ján – predseda (SKSI - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - dopravné stavby, mestské inžinierstvo, územné plánovanie)
Ing. Cmarková Edita (SKSI - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - budovy, tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov)
Ing. Hanzel Vladimír  (SKSI - komplexné priemyselné stavby, statika a dynamika stavieb)
Ing. Plevák Milan (SZSI - pozemné stavby, SD - stavebný dozor , SV - stavbyvedúci)
Ing. Vránsky Vladimír (SEZ-KES - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, elektrotechnické zariadenia, energetická hospodárnosť budov)