Slovenská komora stavebných inžinierov

online učenie - eLearning

Projekt ERUDIO

Do vzdelávacieho portálu SKSI - ERUDIO patria hlavne odborné materiály vo forme textov, prezentácií, videí, obrázkov alebo zvukových nahrávok. V zmysle § 31 ods. 2 písm. c) a d) zákona č.  138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je jednou zo základných úloh komory dbať o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a predpismi komory, ako aj dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné vzdelávanie. V zmysle tejto úlohy komora vykonáva rôzne aktivity, medzi ktoré patrí aj zverejňovanie odborných materiálov členených podľa svojho obsahu v logickej štruktúre tak, aby prinášali dotknutým osobám ľahší prístup k relevantným informáciám. Prostredníctvom tejto sekcie viete vstúpiť do elektronickej databanky týchto informácií. Pre plnohodnotné využitie informácií a vzhľadom na ich charakter chránený napríklad autorským zákonom, Vám odporúčame zaregistrovať a prihlásiť sa na tento portál.
Návod na vstup do vzdelávacieho portálu SKSI - ERUDIO


Projekt ingREeS

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020. V nadväznosti na túto stratégiu by sme mali aj na Slovensku navrhovať, stavať, rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Pre plnohodnotné využitie informácií a vzhľadom na ich charakter chránený napríklad autorským zákonom, Vám odporúčame zaregistrovať a prihlásiť sa na tento portál.
Návod na vstup do vzdelávacieho portálu SKSI - ingREeS